fbpx
 

White Collar Crimes / przestępstwa białych kołnierzyków

White Collar crimes / przestępstwa białych kołnierzyków

 

Kancelaria GLC ma wieloletnie doświadczanie w profesjonalnej i kompleksowej pomocy w dziedzinie postępowań karnych oraz karno-gospodarczych m.in. dla osób posądzonych o rzekome uczestnictwo w procederze:

 • nadużyć gospodarczych i finansowych;
 • niegospodarności;
 • manipulacji instrumentami finansowymi;
 • tzw. prania brudnych pieniędzy;
 • ujawnienia albo wykorzystania informacji poufnych odnośnie emitentów i/lub instrumentów finansowych;
 • prowadzenia działalności w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia;
 • ujawnienia lub wykorzystania w obrocie papierami wartościowymi informacji stanowiących tajemnicę zawodową;
 • odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych;
 • niegospodarności w organizacjach, jak również grupach kapitałowych;c
 • przestępstwa zakłócania przetargów publicznych;
 • przestępstwa korupcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedajności i przekupstwa w tym sprzedajności menedżerskiej i przekupstwa menedżerskiego, a także płatnej protekcji;
 • przestępstwa przeciwko dokumentom ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych, a także manipulacji instrumentami finansowymi;

Odpowiedzialność karna członków zarządu

 

Skomplikowanie przepisów prawnych oraz inflacja legislacyjna, a co więcej trudności i zagrożenia, które pojawiają się w toku prowadzenie spraw spółki przez członków zarządu powodują, iż istnieje istotne ryzyko powstania odpowiedzialności indywidualnej każdego z członków zarządu. Przede wszystkim zaakcentować należy, iż dotyczy to sfery zarówno odpowiedzialności finansowej, karnej oraz karnoskarbowej. Członkowie zarządów spółek mogą być narażeni zarówno na kary grzywny jak i kary pozbawienia wolności.

Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu członków zarządu zarówno w zakresie odpowiedzialności finansowej w tym m.in. subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne oraz odpowiedzialności karnej w np. sferze takich przestępstw jak nadużycie zaufania, niezłożenie wniosku o upadłość w terminie, udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela. W praktyce życia gospodarczego często jest tak, iż spółka ma problemy z realizacją nałożonych na nią zobowiązań. W związku z tym w niektórych okolicznościach członkowie zarządu mogą ponosić za tą sytuację odpowiedzialność, także karną. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim odpowiedzialność.

Osoby będące członkami zarządów spółek mogą podlegać potencjalnie odpowiedzialności karnej w okolicznościach, które związane są z pełnieniem ich funkcji w zarządzie oraz w sytuacji, gdy ich odpowiedzialność jest związana z faktem popełnienia przestępstwa przy okazji pełnienia funkcji w zarządzie.

Częstym przykładem czynu zabronionego związanego z pełnieniem funkcji w zarządach spółek jest przestępstwo stypizowane w art. 296 Kodeksu karnego tj. tzw. nadużycie zaufania poprzez wyrządzenie spółce znacznej szkody majątkowej (powyżej 200.000 zł). W praktyce obrona członka zarządu może być utrudniona, bowiem wiele decyzji podejmowanych przez managerów jest obarczonych ryzykiem i ich słuszność tychże decyzji nie zawsze jest możliwa obiektywnie do potwierdzenia.

Z pewnością skuteczna obrona członka zarządu wymaga od adwokata kwalifikacji prawnych, ale także biznesowych. Pod pojęciem znacznej szkody majątkowej należy rozumieć zarówno uszczuplenie aktywów spółki jak i zwiększenie jej pasywów (damnum emergens), szkoda może także przybrać postać utraconych korzyści (lucrum cessans). Przykładem czynu zabronionego popełnianego przez osoby będące członkami zarządów spółek jest sprzeniewierzenie określone w art. 284 § 2 Kodeksu karnego, przykładowo przekazanie do używania służbowego samochodu stanowiącego mienie spółki przez współmałżonkę może wypełniać znamiona tego czynu zabronionego Z doświadczeń kancelarii wynika, iż członkowie zarządu najczęściej podlegają odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków lub nadużycie uprawnień oraz udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela.

Pranie brudnych pieniędzy

 

Fundamentalnym celem karalności czynu zabronionego stypizowanego w art. 299 Kodeksu karnego jest zapobieżenie wprowadzania do w pełni legalnego obrotu gospodarczego m.in. pieniędzy, instrumentów finansowych, praw majątkowych czy też nieruchomości. Korzyść o której mowa w tej regulacji może pochodzić z czynów zabronionych określonych zarówno w Kodeksie karnym jak i innych ustawach konstytuujących czyny zabronione. Co więcej czyn zabroniony na wskutek którego dana osoba odniosła korzyści majątkowe nie musi być stwierdzony wyrokiem skazującym sądu. Jednakże co jest bardzo istotne znamię korzyści majątkowej związanej z popełnieniem czynu zabronionego w kontekście prania brudnych pieniędzy musi być dostatecznie udowodnione w postępowaniu karnym tak jak inne znamiona stypizowane w normie 299 Kodeksu karnego.

Za wystarczające należy uznać wykazanie w postępowaniu karnym, iż doszło do popełnienia czynu zabronionego (np. oszustwa podatkowego z art. 56 Kodeksu karnego skarbowego), nie jest tutaj konieczne wykazywanie winy sprawcy. Co więcej należy zaakcentować, iż w orzecznictwie ukształtował się pogląd, że nie ma znaczenia przedawnienie karalności czynu zabronionego rozumianego jako czyn z którego pochodzą korzyści majątkowe.

Informowanie o podejrzanych transakcjach

 

Przedsiębiorca podlegający ustawie ma obowiązek niezwłocznego zawiadamia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Sankcje

 

Ustawodawca przewidział szereg kar za naruszenie jej przepisów. Katalog naruszeń jest szeroki i obejmuje m. in:

 • brak oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy i jej aktualizacji;
 • niestosowanie środków bezpieczeństwa finansowego;
 • niewprowadzenie wewnętrznej procedury podmiotu oraz procedury whistleblowing;
 • brak szkoleń pracowniczych;
 • nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi informacji o podejrzanej transakcji;
 • nieprowadzenie rejestrów transakcji;
 • nieprzechowywanie dokumentów określonych ustawą;
 • niewykonywanie zaleceń pokontrolnych;

Kary wymienione w ustawie to:

 

 • publikacja informacji o naruszeniu ustawy w BIP;
 • nakaz zaprzestania podejmowania określonych czynności;
 • cofnięcie koncesji, zezwolenia, wykreślenie z rejestru działalności regulowanej;
 • kary pieniężne (do kwoty 1 mln euro);
 • odpowiedzialność karna, z pozbawieniem wolności włącznie;

Dla sprawców bardzo dotkliwe okażą się w takiej sytuacji przepisy regulujące zasady odnoszące się do przepadku korzyści majątkowej osiąganej z popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy, w szczególności konfiskata rozszerzona zawarta w art. 44a Kodeksu karnego. Należy zauważyć, że postępowanie karne związane z zarzutami odnoszącymi się do prania brudnych pieniędzy z reguły cechują się zarówno wielowątkowością jak i dużym stopniem skomplikowania. Bardzo często mamy z sytuacją, iż legalne pochodzenie mienia przeplata się z korzyściami majątkowymi pochodzącymi z różnych czynów zabronionych co ma bezpośredni wpływ na ewentualną odpowiedzialność karną jak i zakresu przepadku mienia.

Niezależnie od ochrony prawnej, chcąc zapewnić naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo, współpracujemy z biegłymi rewidentami, tłumaczami przysięgłymi, rzecznikami patentowymi, pracownikami naukowymi, tłumaczami przysięgłymi, pracownikami naukowymi, agencją PR, oraz firmami zajmującymi się informatyką śledczą, a także ochroną przed inwigilacją.

Zgodnie z wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny. Dostępne rozwiązania prawne powinno się zatem każdorazowo konsultować i dostosować do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego czy sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Dokładne znaczenie tych wskazań normatywnych warto w każdym wypadku skonsultować z adwokatem, radcą prawnym bądź doradcą podatkowym.

Zobacz również

Skontaktuj się z nami


  Zadzwoń do nas

  Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania.
  Zapraszamy do kontaktu

  I miejsce w Polsce

  wg. Rankingu Rzeczpospolitej

  Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

  Zobacz ranking Rzeczpospolitej

  I MIEJSCE W POLSCE

  wq. Rankingu Rzeczpospolitej

  Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

  Zobacz ranking Rzeczpospolitej