fbpx
 

Compliance

Compliance / Zarządzenie zgodnością

 

Dynamika zmian regulacji prawnych oraz prawnopodatkowych generuje coraz większe ryzyko wystąpienia niezgodności z nimi działań podejmowanych przez przedsiębiorców. Mając na uwadze, iż corocznie wzrasta liczba regulacji zagrożonych dotkliwymi sankcjami prawnymi, compliance jest rozwiązaniem umożliwiającym wprowadzenie ładu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Procedura compliance (ang. zgodność) to zbiór spójnych, usystematyzowanych zasad i procedur, które obejmują poszczególne aspekty działania wybranej jednostki. W ramach naszych usług ekspercki zespół GLC pragnie zaproponować wprowadzenie i świadczenie kompleksowych usług prawnych i prawnopodatkowych.

Praktyka oraz bogate doświadczenie w przeprowadzaniu compliance przez Kancelarię GLC pozwala wykorzystać wiedzę i umiejętności naszych ekspertów z różnych dziedzin prawa, które składają się na całokształt wymogów compliance. Compliance ma na celu przeprowadzenie kontroli organizacji przedsiębiorstwa, a jego podstawową funkcją jest monitoring procesu wdrażania obowiązującego prawa.

Stworzenie prawidłowego systemu compliance stanowi duże wyzwanie zarówno dla kadry, jak i dla wszystkich pracowników, albowiem wiąże się z dokładną weryfikacją i oceną istniejących zasad , a czasami także z ich gruntowną zmianą lub zbudowaniem od podstaw.

Zakres wsparcia GLC

 

W ramach usługi compliance, Kancelaria GLC wspiera i nadzoruje szereg obszarów działania przedsiębiorstwa, zarówno w zakresie prawnym, jak i podatkowym. Zakres usług GLC jest bardzo szeroki i gwarantuje przedsiębiorcy bezpieczeństwo w prowadzonej działalności. Usługa compliance zabezpiecza następujące obszary:

 • odpowiedzialność podmiotów zbiorowych;
 • prawidłowość rozliczeń podatkowych;
 • przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • akty wewnątrzkorporacyjne i dokumentacji;
 • ochrona i przetwarzanie danych osobowych;
 • stosunki pracownicze i sprawy kadrowo-płacowe;
 • umowy i kontrakty;
 • ochrona praw konsumenta i prawo konkurencji;
 • relacje z podmiotami powiązanymi.

Zalety korzystania z compliance

 

Skorzystanie z możliwości przeprowadzenia gruntownego compliance to nie tylko sposób na zapobieżenie poniesienia odpowiedzialności prawnej lub fiskalnej. Dzięki wsparciu w zakresie zapewnienia zgodności przedsiębiorca uzyskuje szereg korzyści, a do najważniejszych należy zaliczyć:

 • zapewnienie zgodności działalności z prawem
 • zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed sankcjami
 • większa efektywność przedsiębiorstwa;
 • większa transparentność działalności;
 • istotne zmniejszenie ryzyka nadużyć i niezgodności;
 • zwiększenie wiarygodności przedsiębiorstwa;
 • oszczędności podatkowe lub fiskalne;
 • przygotowanie przedsiębiorstwa na wypadek kontroli;

Compliance prawny

 

Usługa obejmuje:

 

 1. opracowanie polityki (systemu) compliance i bieżąca weryfikacja jej przestrzegania;
 2. zaprojektowanie i utrzymanie procedur wewnętrznych oraz dokumentacji źródłowej celem wyłączenia lub zminimalizowania odpowiedzialności przedsiębiorstwa za działanie jej przedstawicieli;
 3. weryfikację zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz polskimi regulacjami w tym zakresie;
 4. weryfikację zgodności działań Klienta w zakresie prawa konsumenckiego i prawa konkurencji;
 5. weryfikację zgodności działań Klienta z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 6. weryfikację dokumentacji wewnątrzkorporacyjnych Klienta (uchwały, regulaminy, procedury, etc.);
 7. weryfikację zgodności dokumentacji pracowniczej Klienta z wymogami prawa pracy;
  bieżące wskazywanie zmian prawnych mające istotne znaczenie dla klienta.

Compliance podatkowy

Usługa tax compliance realizowana przez ekspertów GLC ma na celu wspomaganie naszych Klientów w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych. Podstawową zaletą są audyty podatkowe, które mają na celu weryfikację zgodności rozliczeń podatkowych oraz wskazanie ewentualnego ryzyka i nieprawidłowości. W compliance podatkowy wchodzą również aspekty obejmujące ceny transferowe.

Usługa obejmuje:

 

 1. opracowanie polityki (systemu) compliance i bieżąca weryfikacja jej przestrzegania;
 2. weryfikację umów zawartych z kontrahentami klienta (dostawcy, odbiorcy) pod kątem zgodności z przepisami prawa podatkowego;
 3. analiza zakupu usług obcych w zakresie odpowiedniego udokumentowania oraz uznania danego wydatku za koszt podatkowy;
 4. wprowadzenie procedur dotyczących analizy wiarygodności kontrahenta (dobra wiara) oraz weryfikacja praktycznego stosowania procedur w celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym;
 5. obsługa kontroli podatkowych w okresie trwania umowy;
 6. analiza wysokości płaconego podatku w odniesieniu do możliwości optymalizacji ponoszonych kosztów jak i osiąganych przychodów;
 7. weryfikację marżowości oraz rynkowości transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 8. sporządzanie dokumentacji transakcji oraz procesów chroniącej przed ich zakwestionowaniem przez organy podatkowe;
 9. bieżące wskazywanie zmian podatkowych mające istotne znaczenie dla klienta.

Compliance zewnętrzny

Na compliance zewnętrzny składa się szereg procedur zmierzających do zachowania działań zgodnych z prawem w relacji z podmiotami trzecimi. W tym zakresie kancelaria oferuje usługi zmierzające do współpracy z kontrahentami oraz ich weryfikacji, a także procedury na wypadek zdarzeń z organami władzy publicznej (dawn raid).

Kto może ponosić odpowiedzialność?

 

 1. Kadra Zarządzająca
 2. Pracownicy
 3. Podmioty zewnętrzne
 4. Odpowiedzialność podmiotu np. spółka

Jaki może być zakres odpowiedzialności?

 

Odpowiedzialność za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów oraz norm rynkowych może obejmować wiele zakresów m.in.:

 1. Karnoskarbowa
 2. Podatkowa
 3. Administracyjna
 4. Finansowa
 5. Wizerunkowa
 6. Karna

Co zapewni program compliance?

 

Przygotowany przez ekspertów program compliance pozwala na:

 • Zminimalizowanie negatywnych skutków zaistniałych zdarzeń;
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia naruszeń;

Aby procedura compliance była skuteczna i stanowiła wartość dodaną w Państwa firmie, warto powierzyć ją profesjonalistom, którzy przygotują ofertę „ skrojoną na miarę”.
Więcej informacji na temat procedury compliance można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą https://www.glc.pl/kontakt/

Zobacz również

Skontaktuj się z nami


Zadzwoń do nas

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania.
Zapraszamy do kontaktu

I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej