fbpx
 

Sprzedaż nieruchomości resztowej bez zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych

Sprzedaż nieruchomości resztowej bez zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych

Sprzedaż nieruchomości resztowej bez zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13.04.2016 r. (II FSK 381/14) przychód uzyskany z tytułu zbycia reszty nieruchomości pozostałej po wywłaszczeniu nieruchomości nie jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na postawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) zwolnione od podatku są m.in. przychody ze sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Przesłanką zwolnienia z podatku dochodowego jest uzyskanie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Dodatkowo ustawa o transporcie kolejowym pozwala na odkupienia pozostałej części nieruchomości, jeżeli nie nadaje się ona do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. Sprzedaż ta również nie korzysta ze zwolnienia, ponieważ nie jest to sprzedaż na cele uzasadniające wywłaszczenie.

Przychód uzyskany ze sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej części nieruchomości pozostałej po wywłaszczeniu nie korzysta z jakiegokolwiek zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ podstawę otrzymania zapłaty stanowi umowa cywilnoprawna. Grunt nie zostaje wywłaszczony na drodze decyzji administracyjnej, dlatego nie można zastosować w tym wypadku celów uzasadniających wywłaszczenie, skoro samo wywłaszczenie już się odbyło. Właścicielowi przysługuje roszczenie o wykup pozostałej po wywłaszczeniu części nieruchomości nie nadającej się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, jednakże roszczenie to może być zrealizowane dopiero po zakończeniu procesu. Roszczenie takie ma więc charakter cywilnoprawny i  może być dochodzone tylko w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym.

Wyrok NSA z dnia 13.04.2016 r. (II FSK 381/14) prawomocny

Źródło

 

 I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej