Ostatni dzwonek w kwestii RODO

B.Kubista

25 maja 2018 r. mija okres dostosowania przepisów wewnętrznych przedsiębiorstw do nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, jakie wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. [zwanego dalej: RODO].

Nowe przepisy w zasadzie zrewolucjonizują dotychczasowe podejście do danych osobowych i nałożą na polskich przedsiębiorców szereg nowych obowiązków. Postanowienia RODO zobowiążą przedsiębiorców do zweryfikowania pozycji inspektora danych osobowych, czy wdrożenia zmian w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych.

Ogólna zasada ochrony danych osobowych

Z dniem wejścia w życie RODO (a właściwie – z upływem terminu na dostosowanie polityk ochrony danych do postanowień RODO) bezwzględna ochrona danych osobowych stanie się zasadą, a ewentualne przetwarzanie danych będzie mogło odbywać się wyłącznie wedle ścisłych i rygorystycznych norm RODO.

Pod rządami RODO dane osobowe będą musiały być [art. 5 RODO]:

(i) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

(ii) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);

(iii) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

(iv) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

(v) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);

(vi) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Za przestrzeganie przetwarzania danych osobowych zgodnie z powyższymi zasadami odpowiedzialny będzie administrator, który będzie musiał być w stanie wykazać spełnienie tych norm („rozliczalność”) [art. 5 ust. 2 RODO].

Warto wspomnieć, że od 25 maja 2018 r. przetwarzanie danych osobowych będzie uznawane za zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków [art. 6 ust. 1 RODO]:

(i) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

(ii) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

(iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

(iv) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

(v) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

(vi) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Powyższe wymusi na administrator całkowite zrewidowanie obecnych podstaw przetwarzania danych osobowych, zaktualizowanie polityki uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak też zaudytowane, czy wszystkie przetwarzane przez administratora dane osobowe będą mogły być wciąż wykorzystywane z uwzględnieniem zasady ograniczenia celu i minimalizacji danych.

Nowe obowiązki informacyjne

RODO stawia również na przejrzystość w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienie osobom fizycznym, których dane dotyczą należytej informacji w tym względzie. Wiązać się to będzie z szeregiem obowiązków informacyjnych, do publikowania i przekazywania których zobowiązani będą administratorzy danych osobowych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 RODO administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka – udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji dotyczących przetwarzania Jej danych osobowych zgodnie z postanowieniami RODO, oraz aby zapewnić takiej osobie możliwość prowadzenia komunikacji z administratorem – na piśmie, lub elektronicznie (w stosownych przypadkach).

Podczas pozyskiwania danych osobowych administratorzy będą zobligowani udostępnić osobie, której danej dotyczą m.in. następujące informacje [art. 13 ust. 1 RODO]:

(i) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;

(ii) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;

(iii) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;

(iv) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;

(v) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;

(vi) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania [art.. 13 ust. 2 RODO]:

(i) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

(ii) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

(iii) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

(iv) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

(v) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

(vi) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Nowością będzie również obowiązek ujawnienia przez administratora osobie fizycznej źródła pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – podania informacji, czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych [art. 14 ust. 2 lit. f RODO]. Obowiązek ten będzie dotyczył sytuacji, w której administrator będzie przetwarzał dane pochodzące z innego źródła niż osoba, której dane dotyczą. Pozwoli to osobom fizycznym na prześledzenie, skąd administrator zdobył ich dane i wyeliminować przypadki handlowania danymi osobowymi bez ich wiedzy.

Wszystko to sprawia, że administratorzy będą zobligowani do wypracowania i wdrożenia właściwych procedur informowania, by zapewnić osobom fizycznym należyty dostęp do informacji zgodnie z wymogami RODO.

Prawa osoby, której dane dotyczą

RODO wprowadza szeroki zakres praw osób fizycznych, których dane dotyczą. Prócz już wymienionego prawa do otrzymania należytej informacji, RODO przyznaje osobom fizycznym, których dane dotyczą:

(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz aktualizowania;

(ii) prawo do sprostowania danych;

(iii) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);

(iv) prawo do ograniczenia przetwarzania;

(v) prawo do przenoszenia danych;

(vi) prawo do zgłoszenia sprzeciwu do właściwego organu.

Nowością jest tu zwłaszcza prawo do bycia zapomnianym. RODO gwarantuje każdej osobie fizycznej prawo do tego, aby jej dane osobowe zostały usunięte i przestały być przetwarzane, jeżeli nie są one już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane, a osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę lub wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących lub też przetwarzanie jej danych osobowych nie jest z innego powodu zgodne z RORO. Rozporządzenie wprowadza jednak pewne wyjątki od tej zasady.

Nowe obowiązki administratorów

Zgodnie z wymogami RODO, administratorzy danych osobowych będą zobowiązani do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z postanowieniami RODO, a administrator był w stanie to wykazać. Przetwarzanie będzie musiało zapewnić osobie fizycznej prawidłową i niezakłóconą realizację jej praw, przyznanych na mocy RODO. Administratorzy zobowiązani są również w razie potrzeby poddawać te środki przeglądom oraz uaktualnianiu [art. 23 ust. 1 RODO].

Ochrona danych osobowych będzie musiała zostać uwzględniona przez administratora już w fazie projektowania (tzw. privacy by design), co oznacza, że administrator będzie zobowiązany do wdrażania i utrzymywania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zaprojektowanych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania [art. 25 ust. 1 RODO]. Dodatkowo, administratorzy będą zobowiązani do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania (privacy by default”) [art. 25 ust. 2 RODO].

Wymusi to na administratorach całkowitą aktualizację istniejących polityk bezpieczeństwa danych osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie rozwiązań organizacyjnych, technicznych i proceduralnych.

Nowością będzie również zastąpienie obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych rejestrowaniem czynności przetwarzania.

Na mocy RODO administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora będzie zobligowany do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiada. W rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące informacje [art. 30 RODO]:

(i) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych;

(ii) cele przetwarzania;

(iii) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;

(iv) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;

(v) gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;

(vi) jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;

(vii) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa stosowanych przez administratora.

RODO stanowi jednak, że obowiązek prowadzenia rejestru czynności nie będzie miał zastosowania do przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego mniej niż 250 osób, chyba że przetwarzanie, którego dokonują, może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, nie ma charakteru sporadycznego lub obejmuje szczególne kategorie danych osobowych (tzw. dane wrażliwe).

Wreszcie, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku [art. 32 ust. 1 RODO].

Surowe kary

Obowiązek dostosowania procedur oraz środków technicznych i organizacyjnych do postanowień RODO jest o tyle kluczowy, że za złamania postanowień RODO administratorom będą groziły surowe kary.

RODO przewiduje w tym zakresie karę administracyjną za jedną grupę naruszeń do € 10 000 000, a w przypadku przedsiębiorców do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, bądź w ramach drugiej grupy naruszeń do € 20 000 000, a w przypadku przedsiębiorców w ramach grup naruszeń do 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (przy czym w obu przypadkach zastosowanie ma kwota wyższa).

Poza tym GDPR reguluje prawo do dochodzenia odszkodowania od administratora lub podmiotu przetwarzającego za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia postanowień RODO.

Te i inne zmiany i nowości sprawiają, że dla skutecznego dostosowania się do regulacji RODO przedsiębiorcy powinni jak najszybciej podjąć kroki zmierzające do ich weryfikacji i wdrożenia. Zapraszam do kontaktu i skorzystania z` pomocy GLC w zakresie dostosowania Państwa biznesu do obowiązków wynikających z RODO i zyskanie pełnego bezpieczeństwa.

 

 

Kompleksowość, profesjonalizm i bezpieczeństwo. Usługi GLC

podatkiKancelaria podatkowa, której zespół łączy doświadczenie i wiedzę podatkową, prawną oraz ekonomiczną z doskonałym wyczuciem potrzeb przedsiębiorców. Skuteczne rozwiązania problemów podatkowych, optymalizacja podatkowa i reprezentowanie przed urzędem skarbowym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
fintechWyspecjalizowana kancelaria prawnicza zajmująca się zagadnieniami z zakresu usług płatniczych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, prawa bankowego, prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Wsparcie e-commerce oraz płatności online w zorganizowaniu biznesu działającego zgodnie z każdym aspektem prawnym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Finance-Leader-doradztwo-ksiegoweKancelaria prawna wyspecjalizowana w prawie gospodarczym i doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw. Doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, procesach przekształceń i restrukturyzacji spółek oraz doradztwo prawne i techniczne w zakresie likwidacji szkód.  
CZYTAJ WIĘCEJ
audyty finansoweUsługi audytorskie. Biegli rewidenci. Wyceny przedsiębiorstw. Weryfikacja stanu majątku i kondycji finansowej poparta opinią biegłego rewidenta lub biegłego sądowego. Aktywne doradztwo porządkujące i usprawniające procesy księgowe.  
CZYTAJ WIĘCEJ
ksiegowośćBiuro rachunkowe świadczące usługi księgowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz outsourcingu księgowości i controllingu dla dużych spółek i korporacji z kapitałem zagranicznym. Obsługa księgowa m.in. w programach Senova365, SAP, Symfonia, Comarch ERP XL i Optima, Microsoft Dynamics NAV i AX, Streamsoft, ELELCO, Subiekt GT i Rewizor GT oraz BPSC, w języku polskim, angielskim i niemieckim.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Audit-Leader-audyt-finansowyOutsourcing obsługi kadr i płac pozwalający na optymalizację kosztów zatrudnienia i obsługi wynagrodzeń pracowników w zgodzie z obowiązującym prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawem podatkowym. Poprawa skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem i organizacji pracy.  
CZYTAJ WIĘCEJ
optymalizacje podatkoweMerytoryczne i praktyczne wsparcie w zakresie controllingu oraz usługi optymalizacji procesów biznesowych, których celem jest pomoc w planowaniu, realizacji i modyfikacji strategii biznesowej oraz poprawa rentowności i konkurencyjności firmy na rynku.  
CZYTAJ WIĘCEJ
zarzadzanieSpecjaliści z zakresu zarządzania, finansów, prawa i podatków realizujący uzgodnione w kontrakcie zadania typowe dla kadry menadżerskiej. Wsparcie przy pracach nad określonymi projektami, zastępstwa na czas określony oraz pomoc przy rozwijaniu działów lub stanowisk.  
CZYTAJ WIĘCEJ
GLC tworzą ludzie. Ponad 70 ekspertów. Poznajmy się

Zbigniew Maciej Szymik

Dyrektor Generalny, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Doradca podatkowy od ponad 20 lat prowadzący stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a także optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach z sektora MSP. Łączy dogłębną wiedzę o podatkach ze znajomością zagadnień księgowych.
CZYTAJ WIĘCEJ


prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Partner, Doradca Podatkowy


Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych i podatków lokalnych, doradca podatkowy.
CZYTAJ WIĘCEJ


dr Artur Oleś

Adwokat, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w optymalizacjach podatkowych,  prawie karnym i karno-skarbowym oraz fuzjach i przejęciach . Z sukcesem przeprowadził kilkadziesiąt postępowań przed organami skarbowymi i przed sądami administracyjnymi Autor publikacji naukowych z zakresu prawa i podatków.
CZYTAJ WIĘCEJ


Łukasz Zarzycki

Dyrektor Działu Audytu, Biegły Rewident, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny


Biegły rewident, doradca podatkowy, biegły sądowy, doradca restrukturyzacyjny. Doskonale łączy doświadczenie i wiedzę z zakresu podatków, rachunkowości, audytu oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wykładowca i ekspert współpracujący z wydawnictwem Wolters Kluwer.
CZYTAJ WIĘCEJ


Klaudia Derela

Dyrektor Działu Rachunkowości


Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która specjalizację Rachunkowość ukończyła z wyróżnieniem. Certyfikowana księgowa. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w pełnej księgowości, w szczególności w obsłudze spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej oraz podatkowej. Poza zarządzaniem Działem Księgowości odpowiada za nadzór nad procesami migracji danych księgowych do nowych systemów informatycznych (m.in. :Enova, SAP, Microsoft Dynamics Navision, Elelco). Lubi pracę z ludźmi, a cele Klientów GLC są dla niej największą inspiracją i motywacją w codziennej pracy.
CZYTAJ WIĘCEJ


Mariusz Jarosz

Dyrektor Działu Doradztwa Biznesowego


CFO, Interim Manager. Od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem finansami, controllingiem i rachunkowością zarządczą w formie outsourcingu. Specjalizuje się w controllingu podatkowym, finansowym i produkcyjnym oraz w budżetowaniu, prognozowaniu i optymalizowaniu procesów biznesowych. Bardzo często w realizowanych projektach do jego obowiązków należy również dostosowywanie systemów informatycznych klasy ERP i BI.
CZYTAJ WIĘCEJ


Przykładowe modele współpracy z GLC
sprawdz-szczegoly
Katowice i Warszawa. Zapraszamy do naszych biur

GLC Katowice


ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
katowice@glc.pl

GLC Warszawa


Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
warszawa@glc.pl


  • Region Śląsk
  • +48 515 449 333


  • Region Mazowsze
  • +48 505 974 055


  • Region Małopolska
  • +48 502 856 288

Usługi GLC polecają
sprawdz-szczegoly
Dlaczego warto wybrać usługi GLC?

Wśród najlepszych
Eksperci GLC od ponad 10 lat kompleksowo obsługują przedsiębiorstwa w zakresie usług księgowych, doradztwa podatkowego i porad prawnych. Tworzą zespół doradczy o wysokich i stale uzupełnianych kwalifikacjach zawodowych. Doświadczenie i aktywne podążanie za zmianami prawnymi, rynkowymi i oczekiwaniami Klientów dają nam pewną pozycję wśród najlepszych firm doradczych w Polsce.

W czołówce ogólnopolskiej
Od ponad 5 lat GLC zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach firm doradczych, organizowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Gazetę Prawną”. Dzięki zespołowi znakomitych doradców jest wymieniana w krajowej czołówce w kategorii doradztwa podatkowego.

Pierwsi w Polsce
Spółka LAW Leader wchodząca w skład GLC była pierwszą w Polsce niezależną multidyscyplinarną spółką adwokatów i doradców podatkowych.

Wysoka jakość usług za dostępną cenę
GLC świadczy usługi księgowe, audytorskie i controllingowe oraz kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe dla przedsiębiorstw zgodnie z międzynarodowymi standardami. Proponujemy jakość obsługi porównywalną do najważniejszych graczy na rynku usług doradczych za cenę charakterystyczną dla konkurencji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa na każdym etapie rozwoju firmy
Doradcy GLC pomagają Klientom na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa – w fazie powstawania (na start-upie), w trakcie rozwoju i intensywnego wzrostu firmy, w fazie dojrzałości oraz w sytuacjach kryzysowych.

Obsługa branży trudnych i problematycznych
Klientami GLC są małe i średnie firmy, a także duże przedsiębiorstwa, w tym spółki z kapitałem zagranicznym. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w innowacyjnych i wysokospecjalistycznych branżach, w specyficznych ramach prawnych, zawierających dużą liczbę transakcji handlowych i finansowych, uczestniczących w skomplikowanych procesach rynkowych.

System działań zespołowych
Specjaliści GLC pracują w zespołach projektowych złożonych, w zależności od potrzeb, z ekspertów z kilku dziedzin: księgowości, kadr i płac, controllingu, podatków, prawa, pod kierunkiem dedykowanego opiekuna Klienta. Dogłębnie analizują problem i sytuację przedsiębiorstwa, wypracowując innowacyjne i efektywne finansowo rozwiązania. Wspierają firmę w wielu obszarach jednocześnie, zachowując ciągłość i stałość obsługi.

Wysoka odpowiedzialność biznesu
Doradcy GLC na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo interesów Klienta i budowanie z nim dobrych relacji. Jednocześnie dbają o poszanowanie prawa, norm etyki zawodowej i zasad etycznych w biznesie. Gwarancją rzetelności wykonania usługi jest nie tylko ubezpieczenie OC, jakim objęte jest doradztwo podatkowe i usługi księgowe, ale przede wszystkim naczelne wartości GLC.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Eksperci GLC angażują się w regionalne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, współpracują z RIG w Katowicach i Forum Młodych Przedsiębiorców. Współpracują z Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, szkolą przedsiębiorców, publikują teksty naukowe. Założyciel GLC Zbigniew Maciej Szymik jest jednym z twórców samorządu doradców podatkowych w Polsce.

0 lat na rynku usług
doradczych

0głównych obszarów
działalności

0wyspecjalizowanych
doradców

0Klientów w ostatnich
5 latach

0wyroki, które zmieniły orzecznictwo podatkowe
w Polsce