Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

B.Kubista

Nowelizacja regulacji AML na ostatniej prostej

Nowa Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. czeka już tylko na podpis Prezydenta. Po jej ogłoszeniu rozpocznie się trzymiesięczny okres vacatio legis, w czasie którego zainteresowani będą musieli dostosować się do nowych regulacji.

Ustawa wdraża postanowienia Dyrketywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE [Dyrektywa AML IV].

Ponadto w związku z faktem przedłożenia w dniu 5 lipca 2016 r. przez Komisję Europejską wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE (COM(2016) 450 final) [Dyrektywa AML V] w Ustawie wdrożono już rozwiązania, w stosunku do których z wysoką dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że zostaną przyjęte w Dyrektywie AML V.

Nowy katalog instytucji zobowiązanych

Ustawa poszerza i uzupełnia zgodnie z wymogami Dyrektywy AML IV katalog instytucji obowiązanych do przestrzegania Ustawy, obciążonych obowiązkiem oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w Ustawie.

Przewiduje także nadanie statusu instytucji zobowiązanych różnym kategoriom podmiotów, takim jak banki, instytucje pożyczkowe, ale także np. doradcy podatkowi czy notariusze. Katalog instytucji obowiązanych przedstawiony w Ustawie w znaczącym stopniu pokrywa się z katalogiem instytucji obowiązanych określonym w obecnie obwiązujących przepisach. Podstawowe zmiany w odniesieniu do przepisów dotychczasowych to nadanie statusu instytucji obowiązanej:

 • przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, niebędącymi innymi instytucjami obowiązanymi, świadczącymi usługi polegające na:
  • tworzeniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym spółek,
  • pełnieniu funkcji lub umożliwianiu innej osobie pełnienia funkcji, członka zarządu spółki lub podobnej funkcji w stosunku do innych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego i innych pokrewnych usług dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym spółek,
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania, jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej, lub podobnego porozumienia prawnego,
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osobie wykonującej prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającej wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym – art. 2 ust. 1 pkt 16;
 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
  • wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
  • wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
  • pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b, lub
  • prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 17 lit. e – art. 2 ust. 1 pkt 12;
 • przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej prowadzącym działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych – art. 2 ust. 1 pkt 24;
 • instytucjom pożyczkowym w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528, z późn. zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 25.

Tym samym, obowiązek czuwania nad przestrzeganiem postanowień Ustawy spadnie na zdecydowanie większą ilość podmiotów, niż miało to miejsce dotychczas.

Nowa Ustawa wpłynie również na wykonywanie zawodów prawniczych. Zgodnie z motywem 9 preambuły do Dyrektywy AML IV profesjonaliści świadczący pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego powinni być bowiem objęci przepisami krajowymi wydanymi na podstawie dyrektywy 2015/849 w przypadku, w którym pomoc prawna lub czynności doradztwa podatkowego są wykonywane w odniesieniu do transakcji związanych z wysokim ryzykiem wykorzystania ich do celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W tym zakresie nowa Ustawa stanowi, że za instytucję obowiązaną powinni również zostać uznani:

 • adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi w zakresie, w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego dotyczące:
  • kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  • zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta,
  • zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków,
  • wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej,
  • tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami

– z wyjątkiem radców prawnych oraz prawników zagranicznych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy lub służby w urzędach obsługujących organy administracji publicznej, oraz doradców podatkowych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy; jak również

 • doradcy podatkowi w zakresie czynności doradztwa podatkowego innych niż wymienione powyżej oraz biegli rewidenci.

W tym jednak przypadku w Ustawie ograniczono zakres, w jakim adwokaci, radcy prawni, prawnicy zagraniczni oraz doradcy podatkowi będą podlegać obowiązkom związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Waluty wirtualne po raz pierwszy

Ciekawą zmianą jest również ujęcie w katalogu instytucji obowiązanych podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi a prawnymi środkami płatniczymi [art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy]. Nowa Ustawa jako pierwsza w Polsce wprowadza definicję waluty wirtualnej jako cyfrowego odwzorowania wartości, które nie jest:

 • prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
 • międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
 • pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
 • instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 • wekslem lub czekiem

– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

W tym zakresie nowa Ustawa również wychodzi naprzeciw wymaganiom nałożonym na kraje członkowskie przez Dyrektywę AML V, która wymaga od Państw Członkowskich nałożenia na podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi a prawnymi środkami płatniczymi oraz prowadzące na rzecz swoich klientów portfeli walut wirtualnych obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Oznacza to, że giełdy walut wirtualnych oraz podmioty, które prowadzą portfele tych walut, będą zobowiązane do przestrzegania środków bezpieczeństwa finansowego w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy na zasadach wskazanych w Ustawie na podobnym poziomie, jak inne instytucje obowiązane. Za ratio legis proponowanych regulacji wskazuje się chęć przeciwdziałania wykorzystywaniu walut wirtualnych np. w celu finansowania terroryzmu.

To nie koniec nowości

Powyższe to jednak drobny wycinek nadchodzących zmian. Nowości jest na tyle dużo, że ustawodawca zdecydował się w miejsce nowelizacji i aktualizacji obecnie obowiązującej Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) – na wprowadzenie zupełnie nowego aktu prawnego. Ma to zwiększyć jego czytelność i przejrzystość.

Warto jednak wskazać, że w gąszczu nowości znalazły się również następujące rozwiązania:

 • aktualizacja zadań Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
 • doprecyzowanie zasad prowadzenia kontroli instytucji obowiązanych;
 • modyfikację obowiązków instytucji obowiązanych, w tym w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
 • wprowadzenie otwartego katalogu elementów stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnych, które powinny być wzięte pod uwagę w procesie rozpoznania oraz oceny ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanych z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną
 • modyfikację zasad stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom;
 • nowości dotyczące sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na mocy nowej Ustawy;
 • określenie zasad dostępu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej do danych niezbędnych do prawidłowego wypełniania przez niego zadań ustawowych, ich gromadzenia, ochrony oraz udostępniania tych informacji innym podmiotom;
 • utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz określenie zasad jego funkcjonowania;
 • wprowadzenie regulacji dotyczących wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków;
 • wprowadzenie rozwiązań dotyczących oszacowania i opracowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 • obowiązek wyznaczenia w instytucji obowiązanej osoby pełniącej funkcję kadry kierowniczej wyższego szczebla (tzw. compliance-officer).

Zapraszamy do kontaktu wszystkie podmioty, które mogą zostać objęte nowymi obowiązkami w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również które będą zmuszone do dostosowania swoich regulacji wewnętrznych do wymogów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. Eksperci GLC zapewniają kompleksowe wsparcie przy projektowaniu oraz wdrożeniu rozwiązań w zakresie AML: kontakt@glc.pl.

 

 

Kompleksowość, profesjonalizm i bezpieczeństwo. Usługi GLC

podatkiKancelaria podatkowa, której zespół łączy doświadczenie i wiedzę podatkową, prawną oraz ekonomiczną z doskonałym wyczuciem potrzeb przedsiębiorców. Skuteczne rozwiązania problemów podatkowych, optymalizacja podatkowa i reprezentowanie przed urzędem skarbowym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
fintechWyspecjalizowana kancelaria prawnicza zajmująca się zagadnieniami z zakresu usług płatniczych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, prawa bankowego, prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Wsparcie e-commerce oraz płatności online w zorganizowaniu biznesu działającego zgodnie z każdym aspektem prawnym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Finance-Leader-doradztwo-ksiegoweKancelaria prawna wyspecjalizowana w prawie gospodarczym i doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw. Doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, procesach przekształceń i restrukturyzacji spółek oraz doradztwo prawne i techniczne w zakresie likwidacji szkód.  
CZYTAJ WIĘCEJ
audyty finansoweUsługi audytorskie. Biegli rewidenci. Wyceny przedsiębiorstw. Weryfikacja stanu majątku i kondycji finansowej poparta opinią biegłego rewidenta lub biegłego sądowego. Aktywne doradztwo porządkujące i usprawniające procesy księgowe.  
CZYTAJ WIĘCEJ
ksiegowośćBiuro rachunkowe świadczące usługi księgowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz outsourcingu księgowości i controllingu dla dużych spółek i korporacji z kapitałem zagranicznym. Obsługa księgowa m.in. w programach Senova365, SAP, Symfonia, Comarch ERP XL i Optima, Microsoft Dynamics NAV i AX, Streamsoft, ELELCO, Subiekt GT i Rewizor GT oraz BPSC, w języku polskim, angielskim i niemieckim.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Audit-Leader-audyt-finansowyOutsourcing obsługi kadr i płac pozwalający na optymalizację kosztów zatrudnienia i obsługi wynagrodzeń pracowników w zgodzie z obowiązującym prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawem podatkowym. Poprawa skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem i organizacji pracy.  
CZYTAJ WIĘCEJ
optymalizacje podatkoweMerytoryczne i praktyczne wsparcie w zakresie controllingu oraz usługi optymalizacji procesów biznesowych, których celem jest pomoc w planowaniu, realizacji i modyfikacji strategii biznesowej oraz poprawa rentowności i konkurencyjności firmy na rynku.  
CZYTAJ WIĘCEJ
zarzadzanieSpecjaliści z zakresu zarządzania, finansów, prawa i podatków realizujący uzgodnione w kontrakcie zadania typowe dla kadry menadżerskiej. Wsparcie przy pracach nad określonymi projektami, zastępstwa na czas określony oraz pomoc przy rozwijaniu działów lub stanowisk.  
CZYTAJ WIĘCEJ
GLC tworzą ludzie. Ponad 70 ekspertów. Poznajmy się

Zbigniew Maciej Szymik

Dyrektor Generalny, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Doradca podatkowy od ponad 20 lat prowadzący stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a także optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach z sektora MSP. Łączy dogłębną wiedzę o podatkach ze znajomością zagadnień księgowych.
CZYTAJ WIĘCEJ


prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Partner, Doradca Podatkowy


Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych i podatków lokalnych, doradca podatkowy.
CZYTAJ WIĘCEJ


dr Artur Oleś

Adwokat, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w optymalizacjach podatkowych,  prawie karnym i karno-skarbowym oraz fuzjach i przejęciach . Z sukcesem przeprowadził kilkadziesiąt postępowań przed organami skarbowymi i przed sądami administracyjnymi Autor publikacji naukowych z zakresu prawa i podatków.
CZYTAJ WIĘCEJ


Łukasz Zarzycki

Dyrektor Działu Audytu, Biegły Rewident, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny


Biegły rewident, doradca podatkowy, biegły sądowy, doradca restrukturyzacyjny. Doskonale łączy doświadczenie i wiedzę z zakresu podatków, rachunkowości, audytu oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wykładowca i ekspert współpracujący z wydawnictwem Wolters Kluwer.
CZYTAJ WIĘCEJ


Klaudia Derela

Dyrektor Działu Rachunkowości


Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która specjalizację Rachunkowość ukończyła z wyróżnieniem. Certyfikowana księgowa. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w pełnej księgowości, w szczególności w obsłudze spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej oraz podatkowej. Poza zarządzaniem Działem Księgowości odpowiada za nadzór nad procesami migracji danych księgowych do nowych systemów informatycznych (m.in. :Enova, SAP, Microsoft Dynamics Navision, Elelco). Lubi pracę z ludźmi, a cele Klientów GLC są dla niej największą inspiracją i motywacją w codziennej pracy.
CZYTAJ WIĘCEJ


Mariusz Jarosz

Dyrektor Działu Doradztwa Biznesowego


CFO, Interim Manager. Od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem finansami, controllingiem i rachunkowością zarządczą w formie outsourcingu. Specjalizuje się w controllingu podatkowym, finansowym i produkcyjnym oraz w budżetowaniu, prognozowaniu i optymalizowaniu procesów biznesowych. Bardzo często w realizowanych projektach do jego obowiązków należy również dostosowywanie systemów informatycznych klasy ERP i BI.
CZYTAJ WIĘCEJ


Przykładowe modele współpracy z GLC
sprawdz-szczegoly
Katowice i Warszawa. Zapraszamy do naszych biur

GLC Katowice


ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
katowice@glc.pl

GLC Warszawa


Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
warszawa@glc.pl


 • Region Śląsk
 • +48 515 449 333


 • Region Mazowsze
 • +48 505 974 055


 • Region Małopolska
 • +48 502 856 288

Usługi GLC polecają
sprawdz-szczegoly
Dlaczego warto wybrać usługi GLC?

Wśród najlepszych
Eksperci GLC od ponad 10 lat kompleksowo obsługują przedsiębiorstwa w zakresie usług księgowych, doradztwa podatkowego i porad prawnych. Tworzą zespół doradczy o wysokich i stale uzupełnianych kwalifikacjach zawodowych. Doświadczenie i aktywne podążanie za zmianami prawnymi, rynkowymi i oczekiwaniami Klientów dają nam pewną pozycję wśród najlepszych firm doradczych w Polsce.

W czołówce ogólnopolskiej
Od ponad 5 lat GLC zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach firm doradczych, organizowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Gazetę Prawną”. Dzięki zespołowi znakomitych doradców jest wymieniana w krajowej czołówce w kategorii doradztwa podatkowego.

Pierwsi w Polsce
Spółka LAW Leader wchodząca w skład GLC była pierwszą w Polsce niezależną multidyscyplinarną spółką adwokatów i doradców podatkowych.

Wysoka jakość usług za dostępną cenę
GLC świadczy usługi księgowe, audytorskie i controllingowe oraz kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe dla przedsiębiorstw zgodnie z międzynarodowymi standardami. Proponujemy jakość obsługi porównywalną do najważniejszych graczy na rynku usług doradczych za cenę charakterystyczną dla konkurencji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa na każdym etapie rozwoju firmy
Doradcy GLC pomagają Klientom na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa – w fazie powstawania (na start-upie), w trakcie rozwoju i intensywnego wzrostu firmy, w fazie dojrzałości oraz w sytuacjach kryzysowych.

Obsługa branży trudnych i problematycznych
Klientami GLC są małe i średnie firmy, a także duże przedsiębiorstwa, w tym spółki z kapitałem zagranicznym. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w innowacyjnych i wysokospecjalistycznych branżach, w specyficznych ramach prawnych, zawierających dużą liczbę transakcji handlowych i finansowych, uczestniczących w skomplikowanych procesach rynkowych.

System działań zespołowych
Specjaliści GLC pracują w zespołach projektowych złożonych, w zależności od potrzeb, z ekspertów z kilku dziedzin: księgowości, kadr i płac, controllingu, podatków, prawa, pod kierunkiem dedykowanego opiekuna Klienta. Dogłębnie analizują problem i sytuację przedsiębiorstwa, wypracowując innowacyjne i efektywne finansowo rozwiązania. Wspierają firmę w wielu obszarach jednocześnie, zachowując ciągłość i stałość obsługi.

Wysoka odpowiedzialność biznesu
Doradcy GLC na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo interesów Klienta i budowanie z nim dobrych relacji. Jednocześnie dbają o poszanowanie prawa, norm etyki zawodowej i zasad etycznych w biznesie. Gwarancją rzetelności wykonania usługi jest nie tylko ubezpieczenie OC, jakim objęte jest doradztwo podatkowe i usługi księgowe, ale przede wszystkim naczelne wartości GLC.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Eksperci GLC angażują się w regionalne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, współpracują z RIG w Katowicach i Forum Młodych Przedsiębiorców. Współpracują z Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, szkolą przedsiębiorców, publikują teksty naukowe. Założyciel GLC Zbigniew Maciej Szymik jest jednym z twórców samorządu doradców podatkowych w Polsce.

0 lat na rynku usług
doradczych

0głównych obszarów
działalności

0wyspecjalizowanych
doradców

0Klientów w ostatnich
5 latach

0wyroki, które zmieniły orzecznictwo podatkowe
w Polsce