Jak wdrożyć controlling w firmie

Mariusz Jarosz

Przedsiębiorstwa prawidłowo funkcjonują i rozwijają się jedynie dzięki odpowiedniej wiedzy i wyobraźni kadry zarządzającej.  W przypadku większych przedsiębiorstw, decyzje zapadają na niższych poziomach decyzyjnych. W takiej sytuacji podjęcie prawidłowych decyzji staje się poważnym wyzwaniem. Konieczne staje się zwykle powołanie komórki odpowiedzialnej za dostarczanie i analizę informacji.

To właśnie dostarczanie w odpowiednim czasie odpowiednich informacji, które będą wspierać zarząd przedsiębiorstwa w podejmowaniu najbardziej optymalnych decyzji jest głównym zadaniem i zaletą funkcjonowania komórki controllingu w przedsiębiorstwie.

Controlling to koncepcja wspierająca zarządzanie przedsiębiorstwem przy wykorzystaniu szeregu narzędzi i metod, która ma na celu prowadzić przedsiębiorstwo w kierunku wyznaczonych celów. Controlling ma za zadanie koordynować i zespalać procesy planowania, wymiany informacji i kontroli, a w dalszej perspektywie musi służyć zwiększaniu dochodowości działań, wpływać na rozwój przedsiębiorstwa i prowadzić do usprawnienia gospodarowania zasobami oraz wzrostu aktywności na rynku.

Główne etapy i zasady wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie

Wdrożenie controllingu etap 1: analiza możliwości i potencjału firmy i stworzenie strategii

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie controllingu mają za zadanie podzielić obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz dokonać ich dokładnej analizy pod kątem słabych i mocnych stron. Dzięki temu możliwym staje się poznanie kluczowych czynników sukcesu w poszczególnych obszarach funkcjonowania oraz przeszkód mogących istotnie wpływać na ograniczenie dalszego rozwoju wynikającego z wdrożenia controllingu.

Analiza słabych i mocnych stron organizacji pozwala także wstępnie wytyczyć ścieżki rozwoju, zaplanować działania pozwalające poprawić słabe strony oraz w późniejszych etapach określić jakie narzędzia controllingu powinny zostać wykorzystane w organizowanym systemie controllingu.

Wdrożenie controllingu etap 2: badanie i reorganizacja struktury firmy

Wykorzystanie controllingu wiąże się ze stworzeniem struktur organizacyjnych pozwalających delegować zadania, dzielić odpowiedzialność pomiędzy wszystkimi pracownikami oraz wyznaczać zakres czynności poszczególnych komórek organizacyjnych.

Należy bardzo dokładnie przeanalizować bieżącą strukturę organizacyjną: jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa powinny zostać umiejscowione w sposób hierarchiczny, należy określić kompetencje, zadania oraz odpowiedzialność poszczególnych jednostek.

Bieżąca struktura stanowi wyjście do „przeorganizowania” firmy: wydzielenia, najlepiej w oparciu o procesy zachodzące w firmie, komórek organizacyjnych i umiejscowienia ich w strukturach firmy.

Wdrożenie controllingu etap 3: stworzenie i umiejscowienie komórki controllingu

Równolegle z wydzielaniem komórek organizacyjnych należy stworzyć komórkę controllingu, umiejscowić ją w organizacji (zalecane jest, aby była ona zespołem doradczym zarządu), określić jej kompetencje oraz zakres odpowiedzialności.

Należy pamiętać, że komórka controllingu musi mieć możliwość swobodnej obserwacji całości firmy oraz każdej komórki organizacyjnej. Jest to ważne dla celów umożliwienia weryfikowania odchyleń oraz regulowania działań.

Wdrożenie controllingu etap 4: przygotowanie strategii poszczególnych komórek organizacyjnych

System controllingu wymaga zmiany stylu zarządzania, a decyzje i cele poszczególnych komórek organizacyjnych oraz pracowników muszą wynikać i być podporządkowane celom i strategii organizacji wynikającej z wcześniejszej analizy możliwości i potencjału.

Należy również wyznaczyć liderów komórek, zakres uprawnień, odpowiedzialności i czynności poszczególnych pracowników w danej komórce organizacyjnej.

Wdrożenie controllingu etap 5: zatwierdzenie przez zarząd nowych struktur oraz strategii

Rozpoczęcie prac związanych bezpośrednio z utworzeniem komórki controllingu rozpoczyna się od momentu zatwierdzenia przez zarząd zmian w organizacji oraz zaakceptowaniu celów całościowych oraz zamierzeń poszczególnych komórek organizacyjnych.

Wdrożenie controllingu etap 6: określenie zakresu controllingu

Na podstawie zaakceptowanej strategii, rozmiarów i układu nowej struktury organizacyjnej, ujawnionych mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz potrzeb zarządu i kierowników komórek organizacyjnych nakreślone zostają ostateczne zadania, jakimi będzie zajmować się dział controllingu.

Zadania powinny zostać podzielone na operacyjne (związane z bieżącą działalnością, oparte w głównej mierze na raportowaniu z określonych obszarów działalności oraz z obszarów wynikających z podziału firmy na komórki organizacyjne) i strategiczne (związane z planami i celami firmy, oparte w głównej mierze na analizie przyczyn odchyleń i szukaniu rozwiązań problemów).

Wdrożenie controllingu etap 7: dobór członków zespołu controllingu

Równolegle z pracami związany z tworzeniem komórki controllingu należy budować zespół pracowników, co w praktyce okazuje się ogromnym wyzwaniem. Należy bowiem znaleźć osoby posiadające wiedzę fachową z takich dziedzin jak rachunkowość, informatyka, zarządzanie czy finanse, potrafiące zbierać i analizować dane z różnych obszarów działalności, formułować problemy, tworzyć i prezentować rozwiązania oraz brać odpowiedzialność za swoje decyzje.

Wdrożenie controllingu etap 8: dokonanie wyboru narzędzi controllingu

Rodzaj i ilość stosowanych narzędzi controllingu wynika bezpośrednio z wyznaczonego zakresu controllingu. Zalecane jest, bez względu na korzystanie z innych narzędzi, wykorzystanie budżetowania i wskaźników rezultatu w ujęciu controllingu strategicznego oraz wielowymiarowej analizy kosztów, przychodów i rentowności w ujęciu controllingu operacyjnego.

Wdrożenie controllingu etap 9: dostosowanie kanałów informacyjnych, wybór systemu informatycznego i przepływu dokumentów

Sieć przepływu informacji pomiędzy ośrodkami odpowiedzialności musi gwarantować niemal natychmiastowe przesyłanie danych do komórek organizacyjnych i osób, które w swojej dalszej pracy korzystają z informacji w nich zawartych.

Sama komórka controllingu powinna natomiast mieć wgląd do wszystkich informacji tworzonych i przesyłanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Takie rozwiązanie pozwala analizować dane bezpośrednie oraz dane już wstępnie przetworzone i wychwycić ewentualne nieprawidłowości w komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi.

Informatyzacja komórki controllingu musi pozwalać analizować firmę w różnych układach i przekrojach. Wykorzystywane narzędzie business intelligence powinno pozwolić w łatwy sposób połączyć ze sobą wszystkie bazy, w których przechowywane są informacje z poszczególnych komórek organizacyjnych, przetwarzać dane w spójną całość i oferować możliwość tworzenia różnorodnych raportów.

Ważna jest możliwość ciągłego dostępu do najświeższych informacji, prezentacja wyników w wygodnej dla użytkowników formie, pozwalającej na ewentualną dalszą, pogłębioną analizę i co najważniejsze, wyciąganie prawidłowych wniosków i podejmowanie dobrych decyzji.

Dobry system controllingu korzysta również z oprogramowania typu workflow pozwalającego śledzić procesy zachodzące w organizacji oraz precyzyjnie określać w jakiej komórce, u jakiego pracownika i na jakim etapie znajduje się nawet najmniejsze, realizowane zadanie.

Wdrożenie controllingu etap 10: rozpoczęcie pracy działu controllingu

Najczęściej rozpoczęcie pracy działu controllingu polega na:

 1. ustaleniu szczegółowości struktury danych polegającej na podziale kategorii kosztów i przychodów na potrzeby kontrolingu, które niekoniecznie muszą pokrywać się ze strukturą przyjętą na kontach zespołu 4 i 7
 2. agregacją ustalonych kategorii na minimum dwóch poziomach/wymiarach analitycznych: pierwszy poziom powinien obejmować grupy kosztowe i przychodowe jak koszty bezpośrednie, pośrednie kalkulowane, pośrednie niekalkulowane, przychody ze sprzedaży wg asortymentu; drugi poziom to podział przychodów i kosztów zgodnie z miejscem ich powstawania
 3. formułowanie problemów występujących w organizacji i prezentowanie wstępnych propozycji ich rozwiązania
 4. opracowanie planów finansowych zgodnie z zaakceptowanymi celami i strategią
 5. przygotowanie procedur związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, tworzeniem, kompletowaniem i dostarczaniem informacji
 6. dokonaniu wstępnej analizy źródeł kosztów (faktycznych miejsc powstawania kosztów zwanych ośrodkami kosztów) pozwalającej w dalszych etapach na ich obserwację i pogłębianie analizy
 7. dokonania wstępnej analizy centrów zysku pozwalającej w dalszych etapach na ich obserwację i pogłębianie analizy
 8. rozpoczęcie realizacji wyznaczonych zadań.

 

Wsparcie GRUPY Leader w zakresie wdrażania controllingu to m.in.:

– Pomoc w określeniu możliwości i potencjału firmy, definiowaniu słabych i mocnych stron, określeniu czynników sukcesu i czynników ryzyka

– Stworzenie strategii biznesowej

– Dokonanie badania i proponowanie zmian struktury firmy

– Budowanie komórki controllingu oraz rekrutowanie członków zespołu

– Dobieranie oraz uruchamianie narzędzi i metod controllingu

– Tworzenie  systemów motywacyjnych

– Interim management w rolach dyrektora finansowego lub kontrolera finansowego

Więcej na http://grupaleader.pl/systemy-controllingu/

Tagi: wdrożenie controllingu, wdrożenie controllingu Warszawa, wdrożenie controllingu Katowice

 

Kompleksowość, profesjonalizm i bezpieczeństwo. Usługi GLC

podatkiKancelaria podatkowa, której zespół łączy doświadczenie i wiedzę podatkową, prawną oraz ekonomiczną z doskonałym wyczuciem potrzeb przedsiębiorców. Skuteczne rozwiązania problemów podatkowych, optymalizacja podatkowa i reprezentowanie przed urzędem skarbowym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
fintechWyspecjalizowana kancelaria prawnicza zajmująca się zagadnieniami z zakresu usług płatniczych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, prawa bankowego, prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Wsparcie e-commerce oraz płatności online w zorganizowaniu biznesu działającego zgodnie z każdym aspektem prawnym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Finance-Leader-doradztwo-ksiegoweKancelaria prawna wyspecjalizowana w prawie gospodarczym i doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw. Doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, procesach przekształceń i restrukturyzacji spółek oraz doradztwo prawne i techniczne w zakresie likwidacji szkód.  
CZYTAJ WIĘCEJ
audyty finansoweUsługi audytorskie. Biegli rewidenci. Wyceny przedsiębiorstw. Weryfikacja stanu majątku i kondycji finansowej poparta opinią biegłego rewidenta lub biegłego sądowego. Aktywne doradztwo porządkujące i usprawniające procesy księgowe.  
CZYTAJ WIĘCEJ
ksiegowośćBiuro rachunkowe świadczące usługi księgowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz outsourcingu księgowości i controllingu dla dużych spółek i korporacji z kapitałem zagranicznym. Obsługa księgowa m.in. w programach Senova365, SAP, Symfonia, Comarch ERP XL i Optima, Microsoft Dynamics NAV i AX, Streamsoft, ELELCO, Subiekt GT i Rewizor GT oraz BPSC, w języku polskim, angielskim i niemieckim.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Audit-Leader-audyt-finansowyOutsourcing obsługi kadr i płac pozwalający na optymalizację kosztów zatrudnienia i obsługi wynagrodzeń pracowników w zgodzie z obowiązującym prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawem podatkowym. Poprawa skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem i organizacji pracy.  
CZYTAJ WIĘCEJ
optymalizacje podatkoweMerytoryczne i praktyczne wsparcie w zakresie controllingu oraz usługi optymalizacji procesów biznesowych, których celem jest pomoc w planowaniu, realizacji i modyfikacji strategii biznesowej oraz poprawa rentowności i konkurencyjności firmy na rynku.  
CZYTAJ WIĘCEJ
zarzadzanieSpecjaliści z zakresu zarządzania, finansów, prawa i podatków realizujący uzgodnione w kontrakcie zadania typowe dla kadry menadżerskiej. Wsparcie przy pracach nad określonymi projektami, zastępstwa na czas określony oraz pomoc przy rozwijaniu działów lub stanowisk.  
CZYTAJ WIĘCEJ
GLC tworzą ludzie. Ponad 70 ekspertów. Poznajmy się

Zbigniew Maciej Szymik

Dyrektor Generalny, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Doradca podatkowy od ponad 20 lat prowadzący stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a także optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach z sektora MSP. Łączy dogłębną wiedzę o podatkach ze znajomością zagadnień księgowych.
CZYTAJ WIĘCEJ


prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Partner, Doradca Podatkowy


Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych i podatków lokalnych, doradca podatkowy.
CZYTAJ WIĘCEJ


dr Artur Oleś

Adwokat, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w optymalizacjach podatkowych,  prawie karnym i karno-skarbowym oraz fuzjach i przejęciach . Z sukcesem przeprowadził kilkadziesiąt postępowań przed organami skarbowymi i przed sądami administracyjnymi Autor publikacji naukowych z zakresu prawa i podatków.
CZYTAJ WIĘCEJ


Łukasz Zarzycki

Dyrektor Działu Audytu, Biegły Rewident, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny


Biegły rewident, doradca podatkowy, biegły sądowy, doradca restrukturyzacyjny. Doskonale łączy doświadczenie i wiedzę z zakresu podatków, rachunkowości, audytu oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wykładowca i ekspert współpracujący z wydawnictwem Wolters Kluwer.
CZYTAJ WIĘCEJ


Klaudia Derela

Dyrektor Działu Rachunkowości


Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która specjalizację Rachunkowość ukończyła z wyróżnieniem. Certyfikowana księgowa. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w pełnej księgowości, w szczególności w obsłudze spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej oraz podatkowej. Poza zarządzaniem Działem Księgowości odpowiada za nadzór nad procesami migracji danych księgowych do nowych systemów informatycznych (m.in. :Enova, SAP, Microsoft Dynamics Navision, Elelco). Lubi pracę z ludźmi, a cele Klientów GLC są dla niej największą inspiracją i motywacją w codziennej pracy.
CZYTAJ WIĘCEJ


Mariusz Jarosz

Dyrektor Działu Doradztwa Biznesowego


CFO, Interim Manager. Od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem finansami, controllingiem i rachunkowością zarządczą w formie outsourcingu. Specjalizuje się w controllingu podatkowym, finansowym i produkcyjnym oraz w budżetowaniu, prognozowaniu i optymalizowaniu procesów biznesowych. Bardzo często w realizowanych projektach do jego obowiązków należy również dostosowywanie systemów informatycznych klasy ERP i BI.
CZYTAJ WIĘCEJ


Przykładowe modele współpracy z GLC
sprawdz-szczegoly
Katowice i Warszawa. Zapraszamy do naszych biur

GLC Katowice


ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
katowice@glc.pl

GLC Warszawa


Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
warszawa@glc.pl


 • Region Śląsk
 • +48 515 449 333


 • Region Mazowsze
 • +48 505 974 055


 • Region Małopolska
 • +48 502 856 288

Usługi GLC polecają
sprawdz-szczegoly
Dlaczego warto wybrać usługi GLC?

Wśród najlepszych
Eksperci GLC od ponad 10 lat kompleksowo obsługują przedsiębiorstwa w zakresie usług księgowych, doradztwa podatkowego i porad prawnych. Tworzą zespół doradczy o wysokich i stale uzupełnianych kwalifikacjach zawodowych. Doświadczenie i aktywne podążanie za zmianami prawnymi, rynkowymi i oczekiwaniami Klientów dają nam pewną pozycję wśród najlepszych firm doradczych w Polsce.

W czołówce ogólnopolskiej
Od ponad 5 lat GLC zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach firm doradczych, organizowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Gazetę Prawną”. Dzięki zespołowi znakomitych doradców jest wymieniana w krajowej czołówce w kategorii doradztwa podatkowego.

Pierwsi w Polsce
Spółka LAW Leader wchodząca w skład GLC była pierwszą w Polsce niezależną multidyscyplinarną spółką adwokatów i doradców podatkowych.

Wysoka jakość usług za dostępną cenę
GLC świadczy usługi księgowe, audytorskie i controllingowe oraz kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe dla przedsiębiorstw zgodnie z międzynarodowymi standardami. Proponujemy jakość obsługi porównywalną do najważniejszych graczy na rynku usług doradczych za cenę charakterystyczną dla konkurencji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa na każdym etapie rozwoju firmy
Doradcy GLC pomagają Klientom na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa – w fazie powstawania (na start-upie), w trakcie rozwoju i intensywnego wzrostu firmy, w fazie dojrzałości oraz w sytuacjach kryzysowych.

Obsługa branży trudnych i problematycznych
Klientami GLC są małe i średnie firmy, a także duże przedsiębiorstwa, w tym spółki z kapitałem zagranicznym. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w innowacyjnych i wysokospecjalistycznych branżach, w specyficznych ramach prawnych, zawierających dużą liczbę transakcji handlowych i finansowych, uczestniczących w skomplikowanych procesach rynkowych.

System działań zespołowych
Specjaliści GLC pracują w zespołach projektowych złożonych, w zależności od potrzeb, z ekspertów z kilku dziedzin: księgowości, kadr i płac, controllingu, podatków, prawa, pod kierunkiem dedykowanego opiekuna Klienta. Dogłębnie analizują problem i sytuację przedsiębiorstwa, wypracowując innowacyjne i efektywne finansowo rozwiązania. Wspierają firmę w wielu obszarach jednocześnie, zachowując ciągłość i stałość obsługi.

Wysoka odpowiedzialność biznesu
Doradcy GLC na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo interesów Klienta i budowanie z nim dobrych relacji. Jednocześnie dbają o poszanowanie prawa, norm etyki zawodowej i zasad etycznych w biznesie. Gwarancją rzetelności wykonania usługi jest nie tylko ubezpieczenie OC, jakim objęte jest doradztwo podatkowe i usługi księgowe, ale przede wszystkim naczelne wartości GLC.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Eksperci GLC angażują się w regionalne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, współpracują z RIG w Katowicach i Forum Młodych Przedsiębiorców. Współpracują z Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, szkolą przedsiębiorców, publikują teksty naukowe. Założyciel GLC Zbigniew Maciej Szymik jest jednym z twórców samorządu doradców podatkowych w Polsce.

0 lat na rynku usług
doradczych

0głównych obszarów
działalności

0wyspecjalizowanych
doradców

0Klientów w ostatnich
5 latach

0wyroki, które zmieniły orzecznictwo podatkowe
w Polsce