Zmiany w prawie, interpretacje i wyroki 14-18.03.2016

Zmiany w prawie, interpretacje i wyroki 14-18.03.2016

 

 • Likwidacja szkód jednak obciążona podatkiem

Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął bardzo ważną sprawę dla branży ubezpieczeniowej w Polsce. Generalnie można uznać iż firmy współpracujące z zakładami ubezpieczeń nie przysługuje zwolnienie z VAT. TSUE uznał, że przepisy unijne nie pozwalają na zwolnienie z VAT usług likwidacji szkód świadczonych na rzecz ubezpieczyciela. Spór dotyczył firmy Aspiro, która na podstawie umowy z zakładem ubezpieczeń wykonywała wiele czynności związanych z likwidacją szkód, m.in. przyjmowała zgłoszenia, ustalała przyczyny i okoliczności szkód, określała ich wysokość, prowadziła dokumentację, prowadziła korespondencję z klientami itd. Zdaniem ekspertów wyrok TSUE może sporo zmienić w dotychczasowych rozliczeniach usług związanych z działalnością ubezpieczeniową.

Wyrok TSUE z dnia 17.03.2016 r. (C-40/15)

Link do wyroku: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175157&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=255979

Link do artykułu: http://www.rp.pl/VAT/303179888-VAT-likwidacja-szkod-jednak-obciazona-podatkiem.html

Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita 18.03.2016, str. B4

 

 • Zapłata w naturze jest także objęta VAT

Sprawa dotyczyła spółki, która wygrała przetarg na rozbiórkę budynku ujęcia wody oligoceńskiej i pawilonu handlowego. Zapłatę za tą usługę stanowiły pieniądze oraz materiał pozyskany z rozbiórki. Spółka nie zaewidencjonowała wynagrodzenia w naturze i nie odprowadziła od niego podatku VAT należnego. NSA orzekł, iż podstawą opodatkowania w VAT jest całość wynagrodzenia otrzymanego za wykonane usługi, nie tylko wartość pieniężna.

Wyrok NSA z dnia 14.03.2016 r. (I FSK 1542/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1E1A6D7C3A

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/928138,zaplata-w-naturze-vat.html

Źródło: Jakub Pawłowski, Dziennik Gazeta Prawna 17.03.2016, str. B2

 

 • Amortyzacja tylko wtedy, gdy jest wartość początkowa

Opłaty licencyjne można zaliczać bezpośrednio do kosztów podatkowych, jeżeli ich wysokość może być określona dopiero po oddaniu środka trwałego do używania – orzekł NSA. Chodziło o spółkę, która zawarła umowę licencyjną z firmą informatyczną na dostawę oprogramowania. Całość wydatków na instalację, obsługę i dostosowanie nowych rozwiązań zaliczyła wprost do kosztów uzyskania przychodu, nie uwzględniając ich w ewidencji środków trwałych.

Wyrok NSA z dnia 14.03.2016 r. (II FSK 4005/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/41D81B07DA

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/928147,oplaty-licencyjne-amortyzacja.html

Źródło: Jakub Pawłowski, Dziennik Gazeta Prawna 17.03.2016, str. B3

 

 • Zwroty 75-proc. daniny bez odsetek

Podatnik zapłacił w 2010 roku podatek wynikający z decyzji ustalającej 75 % podatek od nieujawnionych dochodów w 2005 r. W dniu 18 lipca 2013 r. (sygn.. akt SK 18/09) okazało się że przepis który był podstawą takich decyzji jest niekonstytucyjny. Podatnik zażądał zapłaty od fiskusa odsetek. Zdaniem NSA – fiskus nie wypłaci oprocentowania od pieniędzy pobranych na podstawie niekonstytucyjnego przepisu o nieujawnionych źródłach dochodów. Chyba że sam zwlekałby ze zwrotem nienależnie pobranego podatku.

Wyrok NSA z dnia 15.03.2016 r. (II FSK 3467/15)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9EF57CA45C

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/928146,przepis-o-nieujawnionych-zrodlach-dochodow.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 17.03.2016, str. B3

 

 • Licencja za 2 mln złotych w kosztach na bieżąco

Nie jest nadużyciem prawa uzależnienie ceny licencji od wielu zmiennych czynników, co uniemożliwia ustalenie ceny nabycia tej licencji. W takim przypadku nie można, wbrew temu, co twierdziła skarbówka, ustalać ceny rynkowej i nakazywać spółce rozliczania kosztów nabycia licencji przez wieloletnie odpisy amortyzacyjne. Jeśli treść umowy nie wskazuje jasno ceny początkowej licencji na programy komputerowe, spółka może opłaty rozliczać bezpośrednio w kosztach.

Wyrok NSA z dnia 14.03.2016 r. (II FSK 4005/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/41D81B07DA

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303149856-NSA-o-rozliczaniu-kosztow-nabycia-licencji-w-spolce.html

Źródło: Mateusz Maj, Rzeczpospolita 15.03.2016, str. C4

 

 • Państwowe spółki są również objęte obowiązkiem w zakresie cen transferowych

Dla transakcji z udziałem Skarbu Państwa też trzeba sporządzać dokumentację dotyczącą podmiotów powiązanych – orzekł NSA. Ustawa o CIT wskazuje, że regulacjami o cenach transferowych są objęte wszystkie osoby prawne. Skarb Państwa jako podatnik CIT korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, ale nie jest wyłączony spod działania tej ustawy – wyjaśnił sąd.

Wyrok NSA z dnia 08.03.2016 r. (II FSK 4000/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/25E2ACEF5F

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/927631,panstwowe-spolki-ceny-transferowe.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 15.03.2016, str. B2

 

 • Ugoda z miastem może być korzystna

Spółka nabyło prawo użytkowania wieczystego gruntu z budynkami na nim usadowionymi. Zgodnie z umową o użytkowanie wieczyste spółka była zobowiązana do zagospodarowania działki (tj. rozpoczęcia budowy w określonym terminie). Spółka wystąpiła o zmianę tego terminu do miasta, miasto odmówiło i wszczęło postępowanie w sprawie dodatkowej opłaty rocznej. Zdaniem NSA – dobrowolna opłata wniesiona na rzecz gminy w zamian za przedłużenie terminów realizacji inwestycji na użytkowanym gruncie może być kosztem podatkowym. Zabezpieczeniem źródła przychodów jest zabezpieczenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W tym znaczeniu wydatek, jakim było uiszczenie opłaty, był celowy – wyjaśnił sąd.

Wyrok NSA z dnia 10.03.2016 r. (II FSK 3532/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/90380E8421

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/927644,dobrowolna-oplata-gmina-przedluzenie-terminow-realizacji-inwestycji.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 15.03.2016, str. B2

 

 • Zwrot kosztów noclegu to nie przychód pracownika

W sprawie zawisłej przed WSA w Warszawie, pracownica uważała, że zwrot kosztów noclegu nie jest dla niej przychodem ze stosunku pracy (ani z innych źródeł wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT), od którego należałoby płacić podatek dochodowy. Pracownica ta w ramach obowiązków służbowych reprezentowała pracodawcę w różnych województwach i ze względów praktycznych często zatrzymywała się na noc w miejscach, gdzie następnego dnia wykonywała obowiązki. Pracodawca zwracał jej koszty zakwaterowania i posiłków. Zdaniem WSA, podobnie jak wcześniej NSA – nie ma podatku dochodowego, gdy pracodawca opłaca zakwaterowanie swoich podwładnych, działając we własnym interesie.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10.03.2016 r. (III SA/Wa 3984/14) nieprawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3F46015D9F

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/927408,koszty-noclegu-przychod-pracownika.html

Źródło: Jakub Pawłowski, Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2016, str. B4

 

 • Adwokaci bez szans na uniknięcie VAT

Prawnicy w Belgi jeszcze do końca 2013 roku nie musieli płacić podatku VAT, bowiem pozwalało im na zwolnienie belgijskie regulacje podatkowe. Od 2014 roku przestało już obowiązywać takie zwolnienie i usługi prawników w Belgi są zawsze opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 21 %. Taki stan rzeczy został zaskarżony do belgijskiego trybunału konstytucyjnego, a ten skierował pytanie do TSUE w tym zakresie. Zdaniem rzecznik generalnej TSUE – Prawnicy muszą płacić podatek od towarów i usług. Rzecznik generalna TSUE wyjaśniła, że Belgia miała wprawdzie prawo utrzymywać zwolnienie z VAT dla usług prawnych, ale skoro z niego zrezygnowała, to nie może ponownie go wprowadzić, chociażby w ograniczonej formie.

Opinia rzecznik TSUE z dnia 10.03.2016 r. (C-543/14)

Link do opinii:  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174925&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=247370

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/927394,tsue-adwokaci-unikniecie-vat.html

Źródło: Marcin Szulc , Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2016, str. B4

 

 • Co nie jest na wspólne życie, jest darowizną

Stan faktyczny sprawy wyglądał następująco, para żyła w konkubinacie, z tego związku urodził się syn. Konkubent przekazywał partnerce zarobione pieniądze celem zaspokojenia potrzeb prowadzonego wspólnego gospodarstwa domowego. Po opłaceniu wszystkich wydatków, partnerka resztę przeznaczyła na zakup nieruchomości zabudowanej oraz udziałów w spółce. Organ uznał iż przekazywane konkubinie pieniądze stanowią darowiznę i powinny być opodatkowane sankcyjną stawką 20%. NSA orzekł, iż konkubent który dostaje od partnera pieniądze i następnie przeznacza je na inwestycje, np. w nieruchomości, musi zapłacić podatek od spadków i darowizn. Sąd podkreślił, że nie można stawiać znaku równości między ustrojem majątkowym konkubinatu i ustrojem właściwym dla wspólności małżeńskiej.

Wyrok NSA z dnia 11.03.2016 r. (II FSK 1682/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B37DF56680

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/927390,co-jest-darowizna.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2016, str. B3

 

 

 

Kompleksowość, profesjonalizm i bezpieczeństwo. Usługi GLC

podatkiKancelaria podatkowa, której zespół łączy doświadczenie i wiedzę podatkową, prawną oraz ekonomiczną z doskonałym wyczuciem potrzeb przedsiębiorców. Skuteczne rozwiązania problemów podatkowych, optymalizacja podatkowa i reprezentowanie przed urzędem skarbowym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
fintechWyspecjalizowana kancelaria prawnicza zajmująca się zagadnieniami z zakresu usług płatniczych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, prawa bankowego, prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Wsparcie e-commerce oraz płatności online w zorganizowaniu biznesu działającego zgodnie z każdym aspektem prawnym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Finance-Leader-doradztwo-ksiegoweKancelaria prawna wyspecjalizowana w prawie gospodarczym i doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw. Doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, procesach przekształceń i restrukturyzacji spółek oraz doradztwo prawne i techniczne w zakresie likwidacji szkód.  
CZYTAJ WIĘCEJ
audyty finansoweUsługi audytorskie. Biegli rewidenci. Wyceny przedsiębiorstw. Weryfikacja stanu majątku i kondycji finansowej poparta opinią biegłego rewidenta lub biegłego sądowego. Aktywne doradztwo porządkujące i usprawniające procesy księgowe.  
CZYTAJ WIĘCEJ
ksiegowośćBiuro rachunkowe świadczące usługi księgowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz outsourcingu księgowości i controllingu dla dużych spółek i korporacji z kapitałem zagranicznym. Obsługa księgowa m.in. w programach Senova365, SAP, Symfonia, Comarch ERP XL i Optima, Microsoft Dynamics NAV i AX, Streamsoft, ELELCO, Subiekt GT i Rewizor GT oraz BPSC, w języku polskim, angielskim i niemieckim.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Audit-Leader-audyt-finansowyOutsourcing obsługi kadr i płac pozwalający na optymalizację kosztów zatrudnienia i obsługi wynagrodzeń pracowników w zgodzie z obowiązującym prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawem podatkowym. Poprawa skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem i organizacji pracy.  
CZYTAJ WIĘCEJ
optymalizacje podatkoweMerytoryczne i praktyczne wsparcie w zakresie controllingu oraz usługi optymalizacji procesów biznesowych, których celem jest pomoc w planowaniu, realizacji i modyfikacji strategii biznesowej oraz poprawa rentowności i konkurencyjności firmy na rynku.  
CZYTAJ WIĘCEJ
zarzadzanieSpecjaliści z zakresu zarządzania, finansów, prawa i podatków realizujący uzgodnione w kontrakcie zadania typowe dla kadry menadżerskiej. Wsparcie przy pracach nad określonymi projektami, zastępstwa na czas określony oraz pomoc przy rozwijaniu działów lub stanowisk.  
CZYTAJ WIĘCEJ
GLC tworzą ludzie. Ponad 70 ekspertów. Poznajmy się

Zbigniew Maciej Szymik

Dyrektor Generalny, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Doradca podatkowy od ponad 20 lat prowadzący stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a także optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach z sektora MSP. Łączy dogłębną wiedzę o podatkach ze znajomością zagadnień księgowych.
CZYTAJ WIĘCEJ


prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Partner, Doradca Podatkowy


Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych i podatków lokalnych, doradca podatkowy.
CZYTAJ WIĘCEJ


dr Artur Oleś

Adwokat, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w optymalizacjach podatkowych,  prawie karnym i karno-skarbowym oraz fuzjach i przejęciach . Z sukcesem przeprowadził kilkadziesiąt postępowań przed organami skarbowymi i przed sądami administracyjnymi Autor publikacji naukowych z zakresu prawa i podatków.
CZYTAJ WIĘCEJ


Łukasz Zarzycki

Dyrektor Działu Audytu, Biegły Rewident, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny


Biegły rewident, doradca podatkowy, biegły sądowy, doradca restrukturyzacyjny. Doskonale łączy doświadczenie i wiedzę z zakresu podatków, rachunkowości, audytu oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wykładowca i ekspert współpracujący z wydawnictwem Wolters Kluwer.
CZYTAJ WIĘCEJ


Klaudia Derela

Dyrektor Działu Rachunkowości


Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która specjalizację Rachunkowość ukończyła z wyróżnieniem. Certyfikowana księgowa. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w pełnej księgowości, w szczególności w obsłudze spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej oraz podatkowej. Poza zarządzaniem Działem Księgowości odpowiada za nadzór nad procesami migracji danych księgowych do nowych systemów informatycznych (m.in. :Enova, SAP, Microsoft Dynamics Navision, Elelco). Lubi pracę z ludźmi, a cele Klientów GLC są dla niej największą inspiracją i motywacją w codziennej pracy.
CZYTAJ WIĘCEJ


Mariusz Jarosz

Dyrektor Działu Doradztwa Biznesowego


CFO, Interim Manager. Od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem finansami, controllingiem i rachunkowością zarządczą w formie outsourcingu. Specjalizuje się w controllingu podatkowym, finansowym i produkcyjnym oraz w budżetowaniu, prognozowaniu i optymalizowaniu procesów biznesowych. Bardzo często w realizowanych projektach do jego obowiązków należy również dostosowywanie systemów informatycznych klasy ERP i BI.
CZYTAJ WIĘCEJ


Przykładowe modele współpracy z GLC
sprawdz-szczegoly
Katowice i Warszawa. Zapraszamy do naszych biur

GLC Katowice


ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
katowice@glc.pl

GLC Warszawa


Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
warszawa@glc.pl


 • Region Śląsk
 • +48 515 449 333


 • Region Mazowsze
 • +48 505 974 055


 • Region Małopolska
 • +48 502 856 288

Usługi GLC polecają
sprawdz-szczegoly
Dlaczego warto wybrać usługi GLC?

Wśród najlepszych
Eksperci GLC od ponad 10 lat kompleksowo obsługują przedsiębiorstwa w zakresie usług księgowych, doradztwa podatkowego i porad prawnych. Tworzą zespół doradczy o wysokich i stale uzupełnianych kwalifikacjach zawodowych. Doświadczenie i aktywne podążanie za zmianami prawnymi, rynkowymi i oczekiwaniami Klientów dają nam pewną pozycję wśród najlepszych firm doradczych w Polsce.

W czołówce ogólnopolskiej
Od ponad 5 lat GLC zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach firm doradczych, organizowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Gazetę Prawną”. Dzięki zespołowi znakomitych doradców jest wymieniana w krajowej czołówce w kategorii doradztwa podatkowego.

Pierwsi w Polsce
Spółka LAW Leader wchodząca w skład GLC była pierwszą w Polsce niezależną multidyscyplinarną spółką adwokatów i doradców podatkowych.

Wysoka jakość usług za dostępną cenę
GLC świadczy usługi księgowe, audytorskie i controllingowe oraz kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe dla przedsiębiorstw zgodnie z międzynarodowymi standardami. Proponujemy jakość obsługi porównywalną do najważniejszych graczy na rynku usług doradczych za cenę charakterystyczną dla konkurencji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa na każdym etapie rozwoju firmy
Doradcy GLC pomagają Klientom na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa – w fazie powstawania (na start-upie), w trakcie rozwoju i intensywnego wzrostu firmy, w fazie dojrzałości oraz w sytuacjach kryzysowych.

Obsługa branży trudnych i problematycznych
Klientami GLC są małe i średnie firmy, a także duże przedsiębiorstwa, w tym spółki z kapitałem zagranicznym. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w innowacyjnych i wysokospecjalistycznych branżach, w specyficznych ramach prawnych, zawierających dużą liczbę transakcji handlowych i finansowych, uczestniczących w skomplikowanych procesach rynkowych.

System działań zespołowych
Specjaliści GLC pracują w zespołach projektowych złożonych, w zależności od potrzeb, z ekspertów z kilku dziedzin: księgowości, kadr i płac, controllingu, podatków, prawa, pod kierunkiem dedykowanego opiekuna Klienta. Dogłębnie analizują problem i sytuację przedsiębiorstwa, wypracowując innowacyjne i efektywne finansowo rozwiązania. Wspierają firmę w wielu obszarach jednocześnie, zachowując ciągłość i stałość obsługi.

Wysoka odpowiedzialność biznesu
Doradcy GLC na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo interesów Klienta i budowanie z nim dobrych relacji. Jednocześnie dbają o poszanowanie prawa, norm etyki zawodowej i zasad etycznych w biznesie. Gwarancją rzetelności wykonania usługi jest nie tylko ubezpieczenie OC, jakim objęte jest doradztwo podatkowe i usługi księgowe, ale przede wszystkim naczelne wartości GLC.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Eksperci GLC angażują się w regionalne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, współpracują z RIG w Katowicach i Forum Młodych Przedsiębiorców. Współpracują z Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, szkolą przedsiębiorców, publikują teksty naukowe. Założyciel GLC Zbigniew Maciej Szymik jest jednym z twórców samorządu doradców podatkowych w Polsce.

0 lat na rynku usług
doradczych

0głównych obszarów
działalności

0wyspecjalizowanych
doradców

0Klientów w ostatnich
5 latach

0wyroki, które zmieniły orzecznictwo podatkowe
w Polsce