Przegląd prasy 19-23.X.2015

Przegląd prasy 19-23.X.2015
 • Ulga abolicyjna dla marynarzy

Ulga abolicyjna należy się tylko temu, kto zapłacił podatek w innym kraju – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Jeżeli przychody podlegają opodatkowaniu tylko i wyłącznie w jednym państwie (w tym wypadku w Polsce), to wyłączone jest stosowanie wobec nich jakichkolwiek metod eliminacji podwójnego opodatkowania – wyjaśnił sąd. Nie wystarczy jedynie potencjalna możliwość zastosowania takiej metody. Podobnie NSA orzekł tydzień wcześniej, 6 października 2015 r. (sygn. akt II FSK 1974/13).

Wyrok NSA z dnia 20.10.2015 r. (II FSK 1482/15)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6038CCA4D7

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/900962,marynarze-zaplaca-pit-w-polsce-od-dochodow-z-pracy-na-statku.html

Źródło: Patrycja Dudek, Katarzyna Jędrzejewska, Dziennik Gazeta Prawna 22.10.2015, str. B2

   • Nieodpłatne świadczenie

Spółka która korzysta nieodpłatnie z cudzej nieruchomości w celu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy użyczenia, nie osiąga z tego faktu przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia jeśli będzie ponosiła wszelkie opłaty za korzystanie z nieruchomości, a w szczególności, koszty najmu za Użyczającego. Bowiem jakiekolwiek poniesienie wydatków bądź spełnienie świadczenia za użyczającego nieruchomość jest formą odpłatności, tym samym nie można mówić w takim przypadku o nieodpłatnym świadczeniu na rzecz spółki.

Interpretacja DIS w Katowicach z dnia 05.10.2015 r. (IBPB-1-3/4510-228/15/JKT)

Link do interpretacji: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=3&i_smpp_s_dok_nr_sek=443134

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/900764,oplacanie-czynszu-za-lokal-firmowy-a-cit.html

Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna 21.10.2015, str. B2

   • Zwolnienie dywidendy z CIT

Jednym z warunków zwolnienia dywidendy z CIT jest posiadanie akcji lub udziałów wypłacającej spółki przez co najmniej 2 lata. Jednak jak wskazał WSA w Warszawie, nie należy oceniać spełnienia tego warunku w oderwaniu od celu wprowadzenia unijnej dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w spółkach dominujących i zależnych. Przychody z dywidend po spełnieniu kilku innych warunków, jeśli spółka otrzymująca część zysku spółki wypłacającej ma w niej minimum 10 proc. udziałów lub akcji nieprzerwanie przez minimum dwa lata. Zwolnienie można zastosować także w sytuacji, gdy dwa lata od uzyskania odpowiedniego udziału jeszcze nie minęły, ale wiadomo, że ten warunek wypełni się w przyszłości.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 03.09.2015 r. (VIII SA/Wa 1147/14) – nieprawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D11163B099

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/Podatek-dochodowy/310229952-Dywidenda-bez-CIT—warunki-zwolnienia.html

Źródło: Mateusz Maj, Rzeczpospolita 22.10.2015, str. C4

   • Nie każde podnoszenie kwalifikacji właściciela będzie kosztem firmy

Wydatki na edukację podnoszą tylko ogólny poziom wiedzy i wykształcenia, a zdobyte umiejętności nie są potrzebne w działalności gospodarczej. W taki sposób organ podatkowy uzasadnił notariuszowi brak możliwości rozliczenia w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej kosztów podniesienia kwalifikacji poprzez uzyskanie tytułu tłumacza przysięgłego, na koszty te składały by się m.in. opłata za studia, opłata za przystąpienie do egzaminu na tłumacza przysięgłego, zakup materiałów itp. Zdaniem fiskusa nie są to wydatki związane z prowadzeniem kancelarii notarialnej, nie dotyczą lub nie odnoszą się do przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej, mimo że w przyszłości mogą służyć zwiększeniu konkurencyjność notariusza na rynku. Koszty te, zdaniem organu służą podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia podatnika, jednak są to wydatki o charakterze osobistym, co uniemożliwia ich rozliczenie w kosztach prowadzonej działalności. Oprócz braku spełniania kryterium celowości przez te koszty, notariusz w kancelarii notarialnej nie dokonuje czynności w języku obcym i nie osiąga z tego tytułu przychodów, którym można byłoby przyporządkować koszty poniesione na kształcenie w tym zakresie.

Interpretacja DIS w Łodzi z dnia 29.09.2015 r. (IPTPB1/4511-384/15-2/AG)

Link do interpretacji: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=440817&i_smpp_s_strona=1&i_smpp_s_pozycja=1&i_smpp_s_stron=1

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/Podatek-dochodowy/310219991-Fiskus-kwestionuje-odliczenie-na-podnoszenie-kwalifikacji-wlasciciela-firmy.html

Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita 21.10.2015, str. C4

 

   • Dzierżawa praw majątkowych może być opodatkowana ryczałtem

Wspólnik spółki komandytowej wydzierżawił zarejestrowany znak towarowy tej spółce, ponieważ najem zawarł jako osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej to zapytał fiskusa o sposób opodatkowania uzyskanego czynszu, Fiskus odpowiedział podatnikowi, iż czynsz uzyskiwany przez niego z tytułu udostępnienia spółce komandytowej znaku towarowego do wykorzystania i pobierania pożytków będzie stanowił przychód z praw majątkowych. Co oznacza brak możliwości zakwalifikowania tego przychodu jako przychodu z najmu i dzierżawy, a tym samym objęcia go zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5 %. WSA przyznał, że co do zasady każdy przychód, którego źródłem są prawa majątkowe, powinien być kwalifikowany jako pochodzący z tego źródła. Jednak w przypadku dzierżawy prawa majątkowego przychód określa treść umowy dzierżawy, nie zaś treść prawa majątkowego. Właśnie ta różnica decyduje o tym, że źródło przychodu w przypadku dzierżawy prawa majątkowego należy upatrywać bezpośrednio w tej dzierżawie, nie zaś w prawie majątkowym. Tym samym czynsz otrzymywany przez podatnika na podstawie umowy dzierżawy może zostać opodatkowany zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24.09.2015 r. (I SA/Łd 657/15) – nieprawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D7AD0545DC

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/900508,stawka-podatku-od-dzierzawy-praw-majatkowych.html

Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna 20.10.2015, str. B2

   • Operat szacunkowy to nie dowód poniesienia wydatków na własne cele mieszkaniowe.

Urząd skarbowy wezwał podatnika do rozliczenia się z wykorzystanej przez niego ulgi mieszkaniowej, bowiem podatnik zobowiązał się przeznaczyć całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na dokończenie budowy domu. Podatnik przedłożył rachunki i faktury jedynie na połowę kwoty przychodu ze sprzedaży mieszkania, ponieważ część prac wykonywali drobni wykonawcy, niebędący podatnikami VAT. Później przedstawi  operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, który miał poświadczyć, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania małżonkowie przeznaczyli na budowę domu. Zdaniem Sądu fakt iż ustawa w sposób wyraźny nie wymienia dowodów jakimi należy udokumentować poniesione wydatki mieszkaniowe nie oznacza, że każdy dokument może być uznany przez organy podatkowe jako taki dowód. Przedłożony przez podatnika operat szacunkowy nie może dowodzić o wysokości wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe, bowiem operat ten wskazuje na wartość rynkową nieruchomości z uwzględnieniem takich czynników jak lokalizacja, data wybudowania, otoczenie oraz wielkość powierzchni. Operat taki więc nie jest dowodem na okoliczność, że wydatki na ten cel zostały poniesione przez podatnika. W szczególności należy podkreślić, że korzystanie ze zwolnienia podatkowego nie jest obowiązkiem podatnika, a jedynie prawem i to na nim ciąży ciężar udowodnienia spełniania warunków do zwolnienia.

Operat szacunkowy nie jest dowodem poniesienia wydatku i nie może on zastąpić faktury, rachunku czy umowy.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29.09.2015 r. (I SA/Po 721/15) – nieprawomocny

Link do wyroku: http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/rj39j/wsa,I-SA-Po-721-15,podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych_w_tym_zryczaltowane_formy_opodatkowania_podatkowe_postepowanie/

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/900518,dla-kogo-ulga-mieszkaniowa.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 20.10.2015, str. B3

   • Nabycie praw autorskich od małżonka kosztem firmy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem nabycia od małżonki praw autorskich do wykorzystania zdjęć oraz wzorów graficznych. Zgodnie z 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT kosztem nie może być wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci. Natomiast wykonanie przez żonę zdjęć oraz wzorów graficznych, stanowiących przedmiot prawa autorskiego, nie będzie stanowiło takiego świadczenia pracy własnej na rzecz małżonka.

Interpretacja DIS w Katowic z dnia 12.10.2015 r. (IBPB-1-1/4511-464/15/ESZ)

Link do interpretacji: http://sip.mf.gov.pl/sip/drukuj.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=442999&i_smpp_s_strona=1&i_smpp_s_pozycja=1&i_smpp_s_stron=1

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/Podatek-dochodowy/310209972-PIT-Transakcja-przedsiebiorcy-z-zona-w-kosztach-firmy.html

Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita 20.10.2015, str. C4

   • Uregulowanie odsetek trzeba udowodnić.

Podatnik, który chce uniknąć przychodu z nieodpłatnych świadczeń, musi mieć niezbity dowód na to, że uregulował odsetki od umorzonej pożyczki – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. W rozważanym przez NSA przypadku spółka zaciągnęła pożyczkę od innego podmiotu, przez dwa lata spółka nie spłacała ani pożyczki ani odsetek od tej pożyczki. Finalnie podmioty zawarły porozumienie spłacana na podstawie którego pożyczka została umorzona. W związku z tym pożyczkobiorca uzyskał przychód z tytułu umorzenia należności głównej, a zdaniem sądu także z tytułu odsetek jako przychodu z nieodpłatnych świadczeń, gdyż korzystała z pożyczki przez dwa lata nieodpłatnie.

Wyrok NSA z dnia 15.10.2015 r. (II FSK 1986/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/911701BB2A

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/900290,wydatek-na-odsetki-trzeba-udowodnic.html

Źródło: Patrycja Dudek , Dziennik Gazeta Prawna 19.10.2015, str. B3

   • Podatnik odpowiada za swoje rozliczenia z fiskusem, nawet gdy błąd popełnia biuro podatkowe.

Korzystanie przez przedsiębiorców z pomocy biur rachunkowych nie oznacza, iż przedsiębiorca nie będzie musiał płacić podatku gdy ten zostanie błędny wyliczony przez biuro. Podatnik odpowiada za swoje rozliczenia podatkowe, nawet gdy zleca prowadzenie swoich ksiąg biuru podatkowemu. Przekonał się o tym adwokat, któremu fiskus zarzucił nierzetelne rozliczanie PIT. W wyroku oddalającym skargę adwokata Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż polski system prawny nie przewiduje, by za daninę podatnika odpowiadało biuro podatkowe. Co prawda ponosi ono odpowiedzialność wobec klienta, ale nie przekłada się to na odpowiedzialność podatnika za rozliczenia względem fiskusa.

Wyrok NSA z dnia 15.10.2015 r. (II FSK 1975/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/54511DD3C9

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/Adwokaci/310169859-Przychod-u-nierzetelnego-prawnika-ustali-fiskus-gdy-biuro-podatkowe-popelnilo-blad.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 19.10.2015, str. C1

 

 

Kompleksowość, profesjonalizm i bezpieczeństwo. Usługi GLC

podatkiKancelaria podatkowa, której zespół łączy doświadczenie i wiedzę podatkową, prawną oraz ekonomiczną z doskonałym wyczuciem potrzeb przedsiębiorców. Skuteczne rozwiązania problemów podatkowych, optymalizacja podatkowa i reprezentowanie przed urzędem skarbowym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
fintechWyspecjalizowana kancelaria prawnicza zajmująca się zagadnieniami z zakresu usług płatniczych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, prawa bankowego, prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Wsparcie e-commerce oraz płatności online w zorganizowaniu biznesu działającego zgodnie z każdym aspektem prawnym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Finance-Leader-doradztwo-ksiegoweKancelaria prawna wyspecjalizowana w prawie gospodarczym i doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw. Doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, procesach przekształceń i restrukturyzacji spółek oraz doradztwo prawne i techniczne w zakresie likwidacji szkód.  
CZYTAJ WIĘCEJ
audyty finansoweUsługi audytorskie. Biegli rewidenci. Wyceny przedsiębiorstw. Weryfikacja stanu majątku i kondycji finansowej poparta opinią biegłego rewidenta lub biegłego sądowego. Aktywne doradztwo porządkujące i usprawniające procesy księgowe.  
CZYTAJ WIĘCEJ
ksiegowośćBiuro rachunkowe świadczące usługi księgowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz outsourcingu księgowości i controllingu dla dużych spółek i korporacji z kapitałem zagranicznym. Obsługa księgowa m.in. w programach Senova365, SAP, Symfonia, Comarch ERP XL i Optima, Microsoft Dynamics NAV i AX, Streamsoft, ELELCO, Subiekt GT i Rewizor GT oraz BPSC, w języku polskim, angielskim i niemieckim.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Audit-Leader-audyt-finansowyOutsourcing obsługi kadr i płac pozwalający na optymalizację kosztów zatrudnienia i obsługi wynagrodzeń pracowników w zgodzie z obowiązującym prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawem podatkowym. Poprawa skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem i organizacji pracy.  
CZYTAJ WIĘCEJ
optymalizacje podatkoweMerytoryczne i praktyczne wsparcie w zakresie controllingu oraz usługi optymalizacji procesów biznesowych, których celem jest pomoc w planowaniu, realizacji i modyfikacji strategii biznesowej oraz poprawa rentowności i konkurencyjności firmy na rynku.  
CZYTAJ WIĘCEJ
zarzadzanieSpecjaliści z zakresu zarządzania, finansów, prawa i podatków realizujący uzgodnione w kontrakcie zadania typowe dla kadry menadżerskiej. Wsparcie przy pracach nad określonymi projektami, zastępstwa na czas określony oraz pomoc przy rozwijaniu działów lub stanowisk.  
CZYTAJ WIĘCEJ
GLC tworzą ludzie. Ponad 70 ekspertów. Poznajmy się

Zbigniew Maciej Szymik

Dyrektor Generalny, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Doradca podatkowy od ponad 20 lat prowadzący stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a także optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach z sektora MSP. Łączy dogłębną wiedzę o podatkach ze znajomością zagadnień księgowych.
CZYTAJ WIĘCEJ


prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Partner, Doradca Podatkowy


Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych i podatków lokalnych, doradca podatkowy.
CZYTAJ WIĘCEJ


dr Artur Oleś

Adwokat, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w optymalizacjach podatkowych,  prawie karnym i karno-skarbowym oraz fuzjach i przejęciach . Z sukcesem przeprowadził kilkadziesiąt postępowań przed organami skarbowymi i przed sądami administracyjnymi Autor publikacji naukowych z zakresu prawa i podatków.
CZYTAJ WIĘCEJ


Łukasz Zarzycki

Dyrektor Działu Audytu, Biegły Rewident, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny


Biegły rewident, doradca podatkowy, biegły sądowy, doradca restrukturyzacyjny. Doskonale łączy doświadczenie i wiedzę z zakresu podatków, rachunkowości, audytu oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wykładowca i ekspert współpracujący z wydawnictwem Wolters Kluwer.
CZYTAJ WIĘCEJ


Klaudia Derela

Dyrektor Działu Rachunkowości


Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która specjalizację Rachunkowość ukończyła z wyróżnieniem. Certyfikowana księgowa. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w pełnej księgowości, w szczególności w obsłudze spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej oraz podatkowej. Poza zarządzaniem Działem Księgowości odpowiada za nadzór nad procesami migracji danych księgowych do nowych systemów informatycznych (m.in. :Enova, SAP, Microsoft Dynamics Navision, Elelco). Lubi pracę z ludźmi, a cele Klientów GLC są dla niej największą inspiracją i motywacją w codziennej pracy.
CZYTAJ WIĘCEJ


Mariusz Jarosz

Dyrektor Działu Doradztwa Biznesowego


CFO, Interim Manager. Od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem finansami, controllingiem i rachunkowością zarządczą w formie outsourcingu. Specjalizuje się w controllingu podatkowym, finansowym i produkcyjnym oraz w budżetowaniu, prognozowaniu i optymalizowaniu procesów biznesowych. Bardzo często w realizowanych projektach do jego obowiązków należy również dostosowywanie systemów informatycznych klasy ERP i BI.
CZYTAJ WIĘCEJ


Przykładowe modele współpracy z GLC
sprawdz-szczegoly
Katowice i Warszawa. Zapraszamy do naszych biur

GLC Katowice


ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
katowice@glc.pl

GLC Warszawa


Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
warszawa@glc.pl


 • Region Śląsk
 • +48 515 449 333


 • Region Mazowsze
 • +48 505 974 055


 • Region Małopolska
 • +48 502 856 288

Usługi GLC polecają
sprawdz-szczegoly
Dlaczego warto wybrać usługi GLC?

Wśród najlepszych
Eksperci GLC od ponad 10 lat kompleksowo obsługują przedsiębiorstwa w zakresie usług księgowych, doradztwa podatkowego i porad prawnych. Tworzą zespół doradczy o wysokich i stale uzupełnianych kwalifikacjach zawodowych. Doświadczenie i aktywne podążanie za zmianami prawnymi, rynkowymi i oczekiwaniami Klientów dają nam pewną pozycję wśród najlepszych firm doradczych w Polsce.

W czołówce ogólnopolskiej
Od ponad 5 lat GLC zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach firm doradczych, organizowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Gazetę Prawną”. Dzięki zespołowi znakomitych doradców jest wymieniana w krajowej czołówce w kategorii doradztwa podatkowego.

Pierwsi w Polsce
Spółka LAW Leader wchodząca w skład GLC była pierwszą w Polsce niezależną multidyscyplinarną spółką adwokatów i doradców podatkowych.

Wysoka jakość usług za dostępną cenę
GLC świadczy usługi księgowe, audytorskie i controllingowe oraz kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe dla przedsiębiorstw zgodnie z międzynarodowymi standardami. Proponujemy jakość obsługi porównywalną do najważniejszych graczy na rynku usług doradczych za cenę charakterystyczną dla konkurencji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa na każdym etapie rozwoju firmy
Doradcy GLC pomagają Klientom na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa – w fazie powstawania (na start-upie), w trakcie rozwoju i intensywnego wzrostu firmy, w fazie dojrzałości oraz w sytuacjach kryzysowych.

Obsługa branży trudnych i problematycznych
Klientami GLC są małe i średnie firmy, a także duże przedsiębiorstwa, w tym spółki z kapitałem zagranicznym. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w innowacyjnych i wysokospecjalistycznych branżach, w specyficznych ramach prawnych, zawierających dużą liczbę transakcji handlowych i finansowych, uczestniczących w skomplikowanych procesach rynkowych.

System działań zespołowych
Specjaliści GLC pracują w zespołach projektowych złożonych, w zależności od potrzeb, z ekspertów z kilku dziedzin: księgowości, kadr i płac, controllingu, podatków, prawa, pod kierunkiem dedykowanego opiekuna Klienta. Dogłębnie analizują problem i sytuację przedsiębiorstwa, wypracowując innowacyjne i efektywne finansowo rozwiązania. Wspierają firmę w wielu obszarach jednocześnie, zachowując ciągłość i stałość obsługi.

Wysoka odpowiedzialność biznesu
Doradcy GLC na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo interesów Klienta i budowanie z nim dobrych relacji. Jednocześnie dbają o poszanowanie prawa, norm etyki zawodowej i zasad etycznych w biznesie. Gwarancją rzetelności wykonania usługi jest nie tylko ubezpieczenie OC, jakim objęte jest doradztwo podatkowe i usługi księgowe, ale przede wszystkim naczelne wartości GLC.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Eksperci GLC angażują się w regionalne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, współpracują z RIG w Katowicach i Forum Młodych Przedsiębiorców. Współpracują z Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, szkolą przedsiębiorców, publikują teksty naukowe. Założyciel GLC Zbigniew Maciej Szymik jest jednym z twórców samorządu doradców podatkowych w Polsce.

0 lat na rynku usług
doradczych

0głównych obszarów
działalności

0wyspecjalizowanych
doradców

0Klientów w ostatnich
5 latach

0wyroki, które zmieniły orzecznictwo podatkowe
w Polsce